HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 87

JPEG (Deze pagina), 659.39 KB

TIFF (Deze pagina), 5.28 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

. 85
Clanwilliam, aan den weg tusschen de Kaapstad en de koper-
mijnen. Hier is eene spelonk waarin men de namen van
Le Vaillant, Alexander, en andere beroemde vroegere reizigers
op den rotsmuur geschreven vindt.
Heidelberg. Een dorp in het distr. Swellendam aan den
grooten Weg van de Oostelijke grens naar de Kaapstad, waar- Q
van het circa 170 mijlen afligt.
p Heidelberg• Een distrikt in de Transvaal, langs welks zui-
r delijken kant de Vaalrivier een grensrivier begint te worden, Het
is rijk aan graslanden en goed voor landbouw en veeteelt,
heeft een heerlijk klimaat, en eene gemakkelijke gemeenschap
met den Vrijstaat. Naar het N. loopt de groote weg naar
Pretoria. Heidelberg, de hoofdstad, is beroemd geworden
in den laatsten oorlog als de zetelplaats van het toenmalige
Gouvernement.
. Helena.·baai• Een groote baai op de W. kust. N. van Sal-
danha­baai. Zij is open voor de N. W. stormen maar beschermd
tegen de Zuid Ooster. Zij is gelegen in de Afd. Piquetberg
en er is een aanmerkelijke handel met kleine kotters op de
Kaapstad.
r Hertzogu Een dorp in het distr. Stockenstrom omtrent 32
i mijlen ten N. van Fort Beaufort.
j t Honden­klipbaai· Een baai op de W. kust van de Afd. Na-
t maqualand, vroeger de voorname inscheephaven van de eïts
_, uit de naburige kopermijnen , maar welke nu meestal van
`* Port Nolloth (q. v.) gescheept wordt. Het is een dorre,zeer
J slecht van drinkwater voorziene plaats, met eene niet al te
ls beste reede en er wordt slechts geringe handel gedreven.
{ Hope Town. Eene Afd. in het N. der Kolonie met eene op-
pervlakte van 5,1544 I] mijlen en eene bevolking van 6,143
. inwoners. De oppervlakte en grond gelükt op die van de Co-
Ei lesberg en Victoria Afd. Het dorp Hope Town, 580 mijlen
i ten N. O. van de Kaapstad en 400 van Port Elizabeth, is
W gelegen op de oevers der Oranje rivier, waarover hier een
brug is. De groote passage van het W. deel der Kolonie
naar den Vrijstaat en Diamantvelden gaat over dit dorp.
1 Humansdorp. Eene Afd. in de Oostelijke provincie, heeft een j