HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 86

JPEG (Deze pagina), 666.16 KB

TIFF (Deze pagina), 5.28 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

84 ­
te bezitten, maar zij zijn meer naar den kleurling dan
naar den Europeschen kant.
Groene Kloof. Een oude Hernhutter zendingspost in de
Afd. Malsmesbury, waar verscheiden honderde inboorlingen,
voornamelijk Hottentotten, wonen. Zij bestaat door eigen
middelen en is wel een bezoek waard.
Hankey. Een zendingsstation van het Loud. Zending Genoot·
schap in de Afdeeling Humansdorp met eene bevolking van (
1081 zielen, die door het graven eener tunnel door een r
harde rots, water genoeg uit de Gamtoos rivier hebben geleid
om ;i: 300 morgen ploegbaar land in de nederzetting te be-
sproeüen, een voorbeeld dat wel meer navolging verdiende.
Hanover. Een dorp in de Afd. Colesberg met een bevolking
van 541 inwoners. Het ligt aan de Zeekoerivier en de
overleden President Burgers stond hier lang als Predikant.
Hantam (Oost). Een streek in het W. deel der Afd, Albert, ·
bestaande uit hooggelegen bergruggen, en zeer gezond voor
paarden in tijd van paardenziekte.
Hantam (West). Een dergelijke streek als de voorgaande in
Calvinia, waarheen de boeren hunne paarden zenden als er
een epidemie onder deze dieren heerscht. Het is een groote, IF
van boven vlakke berg.
Hardeveld. Een dorre, drooge en bergachtige streek ten N. T pj
` van de westelijke Olifantsrivier in de Afd. Clanwilliam, die
echter zeer geschikt voor de struisvogelteelt is. De groote- .,
weg van de Kaapstad naar de kopermijnen in Namaqualand "
loopt er door heen. j
Harrismith. Een Vrijstaatsch dorp bij de Drakensberg en op ll
den grooten weg naar Natal. Het is de zetel van een land-
drost. Ofschoon het land er omheen een eentoonig gezicht
oplevert, is het een zeer goed weideveld,
Heald town. Een Wesleyaansche zendingspost in de Afd_ E
Fort Beaufort, prachtig gelegen. Er zijn omtrent 2579 in- _ i
woners, meestal Fingo’s en het is een van de belangrijkste
zendingstations in de Kolonie. In den Kafferoorlog van 1848 l
werd zij verbrand, maar is sints dien tijd herbouwd.
HG9f011l0g‘ëm6Ht• Een boerenhoeve en uitspanplaats in de Afd. I