HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 85

JPEG (Deze pagina), 701.97 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB


j |
ss j
j Grahams stad is de voornaamste stad van de O. Provincie, E
j en is gelegen in de Afd. Albany. Zij heeft 7000 inwoners,
l is de zetel van een Anglikaansohen bisschop, en heeft talrijke
kerken, militaire kazernen, banken en andere publieke ge- j
bouwen. Water is er overvloedig maar tot nog toe is er 1
geen gaslicht. Zij is het middelpunt van een aanmerkelijken l
handel met het binnenland en door een spoorweg met
I Port­Elizabet verbonden. De nieuw gevormde haven Port-
' Alfred aan den mond van de Kowie ligt er 28 mijlen
vandaan en zal er weldra door een spoorweg mede verbon-
den zijn. Uitmuntende rijwegen leiden van Grahamstad naar
King Williamstown, Cradocklen Fort Beaufort.
Griqualand West. Een distrikt ten N, der Oranje rivier in
1871 aan het Britsche Rijk geannexeerd, is beter bekend
b onder den naam van de Diamantsvelden. Vroeger behoorde
het aan Waterboer, een Griqua opperhoofd, die zijn rechten
h op het Eng. Gouvernement overdroeg. Het beslaat omtrent
` 2500 CI mijlen. De delverüen worden verdeeld in natte en
drooge, d. i. waar men water gebruikt bij het doorzoeken
. van den grond, of niet. Tot de eersten behooren Pniel, Ca-
är woods Hope, Hebron, Klipdrift en Gong-Gong, maar de
l meesten er van zün nu verlaten. Tot de drooge delverijen,
; V omtrent 25 mijlen Z. Oostwaarts, behooren du Toits pan,
L de Beers en Kimberley, welk laatste de zetel van het Gou- ‘ 1
p vernement is. De diamantvelden zün van de Kaapstad 658
·‘ mijlen, van Port Elizabeth 441, van Oost London 445,
j van Grahamstad 396 en van Port Natal 467 Eng. mijlen.
Griqua’s of Basterds. Een gemengd ras afkomstig van blan-
l ke vaders en kleurling­moeders, die in het begin der te- Y
genwoordige eeuw uit de Kolonie verhuisden, en zich onder
de opperhoofden Waterboer en Kok langs den rechteroever
°” der Oranje- en Vaal rivieren vestigden. De onderdanen van
., Kok verhuisden in 1852 weder naar een streek, Nomansland
I genaamd, die nu ook bij de Kolonie gehecht is, doch Wa- -
` terboers menschen wonen nog in het gebied van Griqualand j
I West. Als een natie schijnt de Griqua al de ondeugdem
en zeer weinig van de goede eigenschappen der beide rassen j
gj!