HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 82

JPEG (Deze pagina), 693.98 KB

TIFF (Deze pagina), 5.49 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

· 80 ij _
Elizabeth (Port.) De hoofdstad van de afdeeling en de voor-
naamste zeehaven en handelstad van de O. Provincie, Zij werd
gesticht in 1 820 en heeft nu eene bevolking van 13,049 inwoners.
Het is een drukke, bedrij vige, bloeiende stad, maar geheel Engelsch,
Men vindt er een groot aantal prachtige winkels en maga-
zijnen en drie of vier banken, een openbare bibliotheek, ver-
scheidene assurantie maatschappijen, een hospitaal, verscheidene
kerken, gasverlichting, kazernen enz. maar het meest noodige, '
een dok, ontbreekt tot nu toe. Bovendien is de watertoevoer,
tengevolge van plaatselijke moeilükheden, gebrekkig. Port
Elizabeth is het eindstation van de Middenlandsche en Z
Noord Oostelijke spoorwegen. De ankerplaats staat onge-
lukkig bloot aan de stormen uit het Z. O., en de sommen
die tot nu toe aan de verbetering der havenwerken besteed ,
zün, hebben nog zeer weinig vrucht gedragen. De inwoners
die er met recht trotsch op zijn, de meest werkzame, be- i·
A drijvige en ondernemende gemeente van het Anglo-Saxische
ras in Z. A. uit te maken, hebben hun plaatselük bestuur i
voor al wat de stad betreft. Zij zijn tevens gastvrij, en j’
ontvangen ieder nieuw aangekomen Engelschman met de E
grootste hartelijkheid. De stad ziet er van den zeekant dor {
en treurig uit, tengevolge van het gebrek aan boomen. Bij- Y
na al de handel van de O. grenzen en het binnenland gaat
over Port Elisabeth, en hare straten en markten leveren een **
E tooneel van bedrijvigheid op, waarvan men in Afrika niet
licht de wedergade zal vinden.
En011• Een oude Hernhutterszendelingspost in de dichte bos-
schen van den Zuurberg in het distrikt Uitenhage. Wilde `
olifanten en buffels worden nog in de naburige wouden
gevonden.
Fauresmitlh De naam van een distrikt en dorp in den
Vrüstaat, omtrent 50 mijlen Z. W, van Bloemfontein, ge- ir
legen aan een tak van de Kromme Elboogspruit, aan den
grooten weg tusschen Colesbergen en Bloemfontein.
Franschhoek. Een streek in de Paarlsche Afd. waar de eerste {
Hugenoten, die na de herroeping van het Edict van Nantes
naar de Kaap kwamen, zich nederzetten, vele bekende plaat- I
I
t
P