HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 8

JPEG (Deze pagina), 677.07 KB

TIFF (Deze pagina), 5.33 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

f ;`‘ W
6
deelen van Australië, (zooals Nieuw-Zeeland b. v.) pleiten, ij
kunnen wü niet nalaten op onze beurt een woord ten gunste
van Zuid­Afrika te spreken, dat ons door ondervinding be- :
kend is. g
Een der voornaamste drijfveeren om juist Amerika tot `
het doel van hunne reis te maken, zal voor vele landver­
huizers wel gelegen zijn in de gedachte: ,,Oom Jan is daar", t
K of ,,neef Piet zal ons bij onze komst wel voorthelpen", enz. .
enz. Voorzeker, ’t is een groot voorrecht bij aankomst in gt
een vreemd land bekende gelaatstrekken te zien en vrienden
. aan te treffen, die, zelve verblijd iets uit het vaderland te
vernemen, ons met hartelijkheid ontvangen; maar de eerste .
vreugde is ras voorbij, en nauwelijks zijn vragen als: ,,Hoe
i maakt A. het? Leeft B. nog? is O. al getrouwd ?" naar ge-
A noegen beantwoord, of onwillekeurig komt de vraag te berde:
j ,,En wat denk je nu te doen ?"
I De nieuwgekomene zet een benauwd gezicht en antwoordt rv
zóó kleinmoedig: ,,Ik ben daaromtrent nog niet besloten. Kun
jij me niet raden en helpen?" dat bij den gastheer, vaak
wellicht met de beste bedoelingen, de gedachte oprijst: ,,Als
j hij eens bij ons bleef en met ons samendeed, hoe voordeelig ­•·
en tevens genoegelijk zou dat zijn." En de nieuweling, die
na al het reizen en trekken verlangt zich rustig te kunnen
vestigen, steekt het kapitaaltje, dat hij meebracht, in de vaak
wankele zaak van zijn vriend, en vindt zes maanden later
i uit, dat hij toch beter gedaan zou hebben, eerst wat meer rond te
te zien. [
j En nu Afrika. é"
Dat er geen stad of dorp is, waar men, al is het geen
oude bekende, toch zeker een landgenoot zal vinden, doet E
weinig ter zake, want zeven achteten der boerenbevolking zal
den zich fatsoenlijk gedragenden Hollander even vriendelijk ”
ontvangen als had men hem jaren gekend, en hem, in hoe ver-
basterde taal dan ook, op zeer verstaanbare wijze al de in-
lichtingen geven, welke de nieuweling noodig heeft. De
emigrant komt er niet bü andere emigranten, die zelf nog
worstelen en strijden om het bestaan, maar bij gezeten grond-
L
[ ` mei km, ,