HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 76

JPEG (Deze pagina), 702.00 KB

TIFF (Deze pagina), 5.47 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

(
74i _j_ ·
l
is, hoewel zij minder krijgshaftig zün, Deze stammen zijn
nu grootendeels opgebroken, en een groot deel van hun 1
vroegeren grond behoort nu aan de Transvaal en Vrijstaat. j
Voor een uitvoerige beschrijving van het Bechuana ras F
verwijzen wij onze lezers naar Wood's Afrikaansche stammen,
Burchill, Barrow, Moffat, de Memoires der Fransche zende-
lingen en de reisbeschrijvingen van Le Vaillant, Baines, Chapman,
Gordon, Cumming, Livingstone, Mc. Kenzie en vele andere schrij-
vers. De Bechuana’s bestaan niet langer als een zaamverbonden ""
en machtige natie, maar zijn nog slechts overig in verspreide
overblijfselen van stammen, die zich bij het een of ander
p opperhoofd, dat voor het oogenblik machtig of rijk is, voegen.
l Het zou nutteloos zijn te beproeven een naamlijst der tegen-
woordige stammen te geven, die dagelüks kleiner worden,
deels door de uitbreiding der Transvaal, deels door de aan-
vallen der Matabele Kaiïers, de onderdanen van den onlangs
overledenen Moselikatze. Toen zij nog een volk waren, bouwden
de Bechuana’s betere huizen en waren meer vernuftig en
beschaafd dan de hen omringende Kaiferstammen, maar kun-
nen nauwelijks als een afzonderlijk ras beschouwd worden.
Ten N. van het meer Ngami lossen zij zich trapsgewijze in ,
het werkelijke Negerras op, en waarschijnlijk vormen Li-
vingstone’s Makololo de schakel tusschen de twee rassen.
De Basuto’s zijn slechts een variatie van het Bechuana ras,
op wien het leven in de bergen zün invloed heeft uitgeoefend.
Bedford eene Afd. in de O. Provincie, 1550 I] mijlen groot
met 8,768 inwoners. Zij is goed voorzien van hout, en ge-
schikt voor den landbouw. De voornaamste stad is Bedford,
833 inwoners met verscheidene zaagmolens.
Belvedere een fraai dorp in de Knysna Afd. omtrent 350
mijlen van Kaapstad. Er bestaat gelegenheid om het timmer-
hout uit de naburige bosschen in te schepen. L-
Bergwrlvler ontspringt in Franshoek, loopt langs de Paarl
Wellington en Piquetberg door een streek die rijk aan koren
en wijn is, en stort zich, vereenigd met de Klein Bergrivier,
bij St. Helenabaai in zee. Er zijn drie bruggen over, en bij hare
monding is zij eenige mijlen ver bevaarbaar voor kleine kotters.