HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 74

JPEG (Deze pagina), 679.32 KB

TIFF (Deze pagina), 5.46 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

72
Alice. Een dorp en militaire post, bij de Amatola bergen. [
Aliwal Noord. Een Afd. tusschen den Stormberg en de {
Oranje rivier; 2263 [J mijlen groot, met eene bevolking
van 30,000 zielen. Het ligt hoog en is in den winter koud.
Allwal Zuid. Meer algemeen bekend als Mosselbaai, is de .
hoofdstad van de Afd. Mosselbaai. Zij heeft 1361 inwoners,
en drijft aanmerkelijken handel, terwijl de baai een goeden
ankergrond en een vuurtoren heeft. I,
Amapondo. Kafferstammen op de grenzen van Natal. r
Amatola Bergen (De.) in de Afd. King Williamstown, beroemd
in de geschiedenis der Katferoorlogen. Het hoogste punt is
de Amatola Piek of Zwijns rug, 6,373 vt. Zij zijn uiterst {
schilderachtig en het klimaat is er overheerlijk.
Amaxosa. Algemeene naam voor de stammen der Gaika en
_ 'I"slambie kalïers nu in de Transkei gevestigd. g
Amazulu. De Kaiferstammen ten N. O. van Natal, gewoon- i
lijk Zoeloes genoemd. . i
Antonies berg'. Een der Zwarte bergen in de Afd. George, I
waar de Olifantsrivier door het gebergte gaat. I
Auchrabies waterval. Groote waterval in de Oranje rivier,
halfweg tusschen de vereeniging der Oranje en Vaalrivieren
en hunne monding. Hij ligt in eene nog weinig bekende streek, en `
moet een vreeselijk, maar toch verheven schouwspel opleveren.
Bamboes bergen. De uiterste reeks van de Stormbergen,
de grens vormende tusschen de Cradock en Albert Afdeeling.
Gemiddelde hoogte 5000 vt. 4.
B3S1lt0l8Hü· Het land in de nabijheid van den oorsprong
der Oranje en Caledonrivieren die hier in de Malutiber­ {
gen ontspringen. Het is een hooggelegen, zeer ongelijk
land maar zeer gezond en vruchtbaar. Het is bewoond door
de stammen die vroeger onder het bestuur van het beroemde ,
opperhoofd Moshesh stonden, maar behoort thans aan de *"
Kaapkolonie. Er bevinden zich verscheidene posten van het
Parijsche zende1ing­genootschap, en in de werken van Ar-
bousset, Dijke en Casalis vindt men uitvoerige beschrijvingen
van land en volk, De inboorlingen zün hoogst vernuftig en
behooren tot den grooten stam der Bechuana’s.
Q