HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 71

JPEG (Deze pagina), 605.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.36 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

` il
ij
L 69 l
maar het werk bleef in den aanvang steken. De spoorweg j
is in ieder geval nog een zaak der toekomst, hoewel ik niet l
twijfel of hij zal, zoodra de Staat de laaste zware schokken l
eenigsints te boven _is gekomen, weder worden opgevat, en
eerst als hij voltooid is zal de Z. A. R. in hare volle
waarde gekend en begrepen worden. l
IX. DELAGOA. BAAI.
Il. Ligglugä De Portugeezen verklaren recht te hebben op
de geheele kustlijn zoover als 26 gr. 30 minuten Z. B.
en in het jaar 1876 heeft Maarachalk Mac Mahon, aan
wien het Britsche en Portugeesche Gouvernement de zaak ter
arbitrage hadden voorgelegd, ten voordeele van de laatsten
beslist. De bezitting der Portugeezen strekt zich slechts
weinige mijlen in het binnenland uit, en werd vóór de ont- I
dekking der Lüdenburgsche goudsvelden, die er 150 Eng. t
mijlen van verwijderd zijn, als van zeer weinig waarde be- N
schouwd. Sints toen is men de hoop beginnen te koesteren, .
T dat Lorenzo Marquez de zeehaven der Transvaal zou worden, i
hetgeen zeker ook in vervolg van tijd gebeuren zal.
2. Produkten. De handel is in den laatsten tijd sterk ver- ,
meerderd. De uitvoer bestaat uit goud, ivoor, orchilla ë
kruid, rijst, huiden en sesamkruid. Eens per maand gaan ·
thans de booten der Union line ook naar Delagoabaai.
3- Bèwlkïllg. Het land tusschen Delagoa Baai en Natal wordt
‘ bewoond door onafhankelijke inboorlingen, van welke de
Zulustam de meest machtige is. De kustlijn ten Noorden
i, van Delagoa Baai staat nominaal onder de Portugeezen die
te Inhambane en Sofala nederzettingen hebben, maar het
binnenland tusschen de kustlijn, en de Oostelijke grens van `
I de Transvaal is in bezit der inboorlingen.
t- l