HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 7

JPEG (Deze pagina), 479.29 KB

TIFF (Deze pagina), 5.32 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

ww i { hr
I "‘
l
" inrnininc
j IETS OVER LANDVERHUIZING NAAR ZUID-AFRIKA.
In den laatsten tijd openbaart zich ten onzent de lust tot V
j landverhnizing in zóó sterke mate, dat men dien gerust een
t belangrijk verschijnsel in de geschiedenis van ons volksbe­
staan kan noemen. Wü, die zelf langer dan twintig jaren
het zoet en zuur van het leven der kolonisten mochten leeren
kennen, juichen dat verschijnsel van harte toe, omdat wij
bij ondervinding weten dat voor de nijvere en gewillige hand
ig het verkrijgen van een onafhankelijk bestaan in een kolonie
j veel minder moeielijkheden oplevert dan in het overbevolkt
j Europa.
` Onwillekeurig echter rees somtijds de vraag bij ons op:
,,Volgt de stroom van landverhuizers wel de goede richting?
>» Zijn het niet altijd de geringere reiskosten, die Amerika
doorgaans de voorkeur doen genieten boven Australië en
Zuid­Afrika ?"
Schoon de mededeelingen van hen, die, door langdurig
verblijf in de drie genoemde werelddeelen, zeer wel in staat
waren een grondig oordeel te vellen, ’t meest voor sommige
Ja
l rr
-e;_ ,:-:3, Y __ j __ ___‘____”____M'W_v_M~;:r_ j U " *7