HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 69

JPEG (Deze pagina), 696.86 KB

TIFF (Deze pagina), 5.39 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

” l
‘;· er J
beproefde hoedanigheid, gelden £ 500 (f 6000) en meer, §
j naarmate zij uitgestrekt zijn. In de noordelijke en noord- Y
{ westelijke deelen kan men groote stukken grond koopen voor «
Q 30 cts. tot 45 cts. en minder per morgen. Maar koopers hebben i
Q soms moeite hun eigendom uit te vinden, aan te wijzen, ä
en in bezit te nemen, daarom is het altijd het best een op- 1
, gemeten plaats te koopen, daar er dan geen moeilijkheden
eg over ligging en grenslijnen ontstaan. ` `
Levensmiddelen- De prijs van levensmiddelen in de Transvaal is
met betrekking tot zelfs onmisbare artikelen, de geschiktheid
A van den grond en het klimaat in aanmerking genomen, bespotte­·
' lijk hoog. De oorzaak hiervan is te zoeken in het gebrek aan Q
I handen en in een zekeren overvloed van geld bij de boeren,
zoodat deze er zich dus niet bijzonder op toeleggen. ·
Onderstaande is een lijst der marktprijzen te Potchef­ S
stroom voor de week eindigende 10 Feb. 1880.
Q Aardappels f 9, meel f20,40, kaiferkoorn f 8,40, mielies l
· »f 9,15, uien f 4,80 per mud, voer per 100 gerven f 25,40,
h 'brandhout per wagenvracht f 27,60, koren per mud f 15,50, ,
j boter per Eng. pond f 0,95, tabak per Eng. pond f 0,45,
Pr gelooide huiden per stuk f3,90, geiten per stuk f 6,-, j
j ossen per stuk f 96, zaad­haver per mnd f 11,30, brandewijn “
i per half aam (2 ankers ) f 90, spaken 30 cts., vellings 90 cts.,
j wagentangen f 7,80 alles per stuk, veldschoenen per paar §
f 4,35, karrossen f 8,10, biltong (gedroogd wild vleesch) per
ly zak f 8,70, eieren per doz. 90 cts. E
Er waren 3] wagens op de markt. Hier zijn alleen de
hoogste prijzen opgegeven.
Rundvleesch gold 15 cts. per pond, schapenvleesch 25 cts.,
spek 45 cts. en bloem van meel per 200 pond f 18. i
Loenen. Hoewel ,,Silver" in zijn Handboek de dag- of week-
loonen voor de verschillende ambachten, in de Z. A. R.
niet opgeeft, zoo vermeldt hij toch de prijzen in de Kolonie;
en wanneer ik ze in Transvaal, over het algemeen 25 pct. _.
hooger stel, blijf ik zeker beneden den koers. Hier volgen
eenigen der meest bekende. Boekbinders, p. week f 45;
letterzetters f 45 per week; timmerlui en sohrijnwerkers p.