HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 67

JPEG (Deze pagina), 704.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.36 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

- ss · [
p veeteelt is in dit district dezelfde als van Potchefstroom, met
dit voordeel echter, dat het noordelük gedeelte, buiten de i
hiervoorgenoemde producten, ook koüie, suikerriet, katoen
en de verschillende soorten van tropische en half tropische I
gewassen voortbrengt; waarbij men nog kan voegen dat in
ë Witwatersrand verscheiden mineralen, en op het Hoogeveld zeer
goede steenkolen zün gevonden. Pretoria, de zetel van het ·
{_ Gouvernement en de hoofdplaats van het distrikt, bezit een ·
i drukkerij, waar de Staatscourant en de Volksstem wekelijks
{ worden uitgegeven; twee Hollandsche en een Engelsche kerk,
een Takbauk der Kaapsche Handelsbank, een Vriimetselaars­ ,
loge ,,Aurora", een Gouvernementsschool, verscheiden open-
, bare instellingen en een markt waarop een levendige handel 7
gedreven wordt.
Rustenburg. Dit district, met gelüknamigc hoofdstad, kan i
· met waarheid de Tuin van de Transvaal worden genoemd.
, Tropische, half tropische en de gewassen der gematigde I
I luchtstreek groeien hier welig nevens elkander. Hoornvee I
gedüt uitmuntend, doch voor schapen is het niet overal goed, ‘
Verschillende mineralen zijn hier gevonden. Het heeft twee ,
Hollandsche en een Engelsche kerk, benevens een Gouver­ F,
nementsschool.
E E Lydenburgu In dit district zijn de Goudvelden gelegen, waar _
3 de stad Pelgrims Rust is aangelegd, die goed vooruitgaat.
{ De ,,G0ld News" (Goud Nieuws) wordt hier eens per week Y
` gedrukt. Er zijn twee Engelsche kerken, twee banken,
verscheiden groote winkels en openbare instellingen. De
hoofdstad Lydenburg is een levendige plaats met Hollandsche
en Engelsehe kerk. Het district zelf is uitmuntend voor
landbouw en veeteelt, en behalve goud, dat tot nog toe niet i
zeer beantwoordt, vindt men er rijke steenkoolbeddingcn.
I ' Maricm Is het meest westelijke district, en gelükt grooten-
· deels op Rustenburg, maar is meer geschikt voor schapen,
en nog rijker aan de delfstoilen. De hoofdplaats is Zee- i t
rust, dat een levendigen handel drijft met de in de nabüheid l
wonende rijke inboorlingopperhoofden.
Christiane, (Bloemhof), Heidelberg, Wakkerstroom en Utrecht.
5 · ‘