HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 66

JPEG (Deze pagina), 691.97 KB

TIFF (Deze pagina), 5.36 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

. 64 I ‘
De tentoonstelling op welke deze artikelen en dieren in- j
gezonden werden, beschouwde men als een mislukking, omdat
vele belangrijke producten niet tentoongesteld waren.
De districten. De volgende beschrüving omtrent het voortbren-
gend karakter der verschillende districten, uitgegeven door
de Maatschappij tot bevordering van Landbouw, Veeteelt en
Industrie, waarvan de heer Burgers Beschermheer was -­ ll
deel ik hier verkort mede. 5.
Potehefstroom. Het district Potchefstroom, ofschoon het meest ,
bevolkte van alle, bevat nog een aanmerkelijk aantal land- i
hoeven die of te koop of te huur zijn. De grond is bui-
tengewoon geschikt voor alle graansoorten, die men twee-
maal ’s jaars oogsten kan, voor de verbouwing van tabak, r
indigo, groenten van alle soort, en voor alle soorten van
vrucht- en woudboomen, die in een gematigd of half tro-
_ piseh klimaat aarden. De {uitgestrekte weilanden bieden ‘
uitmuntende gelegenheid voor het fokken van hoornvee, schapen _·
j en Angora geiten, terwijl de meeste plaatsen tevens geschikt ‘
' zijn voor boerderij met struisvogels en de zijdeteelt. Het
dorp zelf bezit twee drukkerijen , waar wekelijks twee
nieuwsbladen worden uitgegeven; twintig winkels, ,,drie
Hollandsche en twee Engelsche kerken, een ,,vrijmetselaars- _
loge: ,,de Vlammende ster van Z. A.,’° het Portugeesch
Consulaat, een üliaal van de] Kaapsche Handelsbank, een j
kantoor der Noordelijke Assurantie Maatschappü, een Gou- i
vernements­ en verscheidene bizondere scholen, een Lees- I
museum, een station voor de diligences van Kaapstad na ar
de Lüdenburgsche goudvelden, twee publieke hotels en ver-
scheidene private logieshuizen, een brouwerij enz. enz. Er
is een levendige handel en een druk bezochte dagelijksehe
markt. ,
De lieflijke Mooirivier ontspringt circa 40 mijlen (Eng.) i
van de stad, waar reeds verscheidene molens zijn opgericht, "
en het feit dat acht andere molens aan het noordeinde der
stad in werking zün, toont aan welk een voordeel door de
inwoners uit deze waterkracht kan getrokken worden.
I’l‘6l50Pïä• De geschiktheid van den grond voor landbouw en
1