HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 65

JPEG (Deze pagina), 660.66 KB

TIFF (Deze pagina), 5.36 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

il j
,2
i j 5
-4 63 j
I l
i ,,Wij gelooven te kunnen zeggen, dat er geen ander land 1
4 in de geheele wereld is, dat zulk een verscheidenheid van
mineralen enz. ten toon kan spreiden als in de kamer, voor
l dit doel bestemd, te zien was, en hetgeen iemand bij het l
i eerste binnentreden eerder aan een bekoorlijk museum her- ,
l innerde, en toch waren al deze mineralen en delfstoiïen,
_ zooals men ons mededeelde, de voortbrengselen van dezen
J Staat. Wij zagen goud, zoowel in kwarts als alluviaal, niet J
7 in kleine hoeveelheden maar bij ponden gewicht, steenkolen
J bü de ton, zilver, ijzer en lood. Wij weten niet wat wij
moeten zeggen van dit laatste mineraal, maar daar lag het
i niet zooals te voren tentoongesteld bü kleine brokjens, maar j
in ruime hoeveelheden erts, en als gesmolten staven, bij l
de honderd.” Z
Timmerhout. In sommige deelen, vooral in de districten i
Wakkerstroom en Utrecht, ten Noorden van de Magalies­ en v
_» Drakensbergen, en van af den 25“*°“ graad Zuiderbreedte I
vindt men uitmuntende bosschen met timmerhout. ,
Y8BStüpBl·· Als weiland wordt Transvaal in Z.­Afrika niet §
overtroffen. Schapen, runderen en paarden aarden, elk in p
*· de voor hen geschikte districten, uitmuntend, en vrij Wat
rundvee wordt uit dit gezegende land naar de Kaapkolonie M
l uitgevoerd,
V00rtb1‘engse1en· De Zuid Afr, Republiek kan men beschouwen
als de graanschuur van het binnenland, daar zij rijk aan
L korenlanden is, Suiker, kotlie en katoen,benevens bijna alle
9 tropische vruchten groeien er weeldrig.
De volgende lijst van artikelen , welke op een onlangs
gehouden tentoonstelling te Potchefstroom waren ingeleverd,
kan als bewijs dienen van de verscheidenheid die in de pl
producten van het land heerscht. Wol, struisvogelvederen, j
ivoor, koren, meel, mieliemeel, turksche tarwe, haver, hooi,
brood, aardappelen, appelen, gedroogde vruchten, boter,
kaas, tabak, goudkwarts, stofgoud, zilvererts, kobalt, lood i
en looderts, verfstotïen, potlood, bouwsteen, omber, nikkel, j
ijzer, brandhout, paarden, schapen, varkens, hoornvee, en
pluimgedierte. l