HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 64

JPEG (Deze pagina), 683.55 KB

TIFF (Deze pagina), 5.36 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

ja
N?
<l
62
' l
van de Vaal- en de Limpopo-rivieren en de bronnen der ·
Maputa en Umvolosi, en niet onderhevig aan gedurige droogte, 4
overtreft het in schoonheid al de binnenlanden van Z.­Afrika.
Sommige gedeelten zijn bosehrijk, bijna overal is het groen, l
en de vormen der bergen zijn schilderachtig. Het is zoowel
merkwaardig door vruchtbaarheid, als door rijkdom in mine- l
ralen. Zoo de Transvaal het geluk heeft een goed bestuur te _
krijgen, zal zij in weinige jaren een der meest bloeiende ,
deelen van Z.-Afrika zijn.
Jaa.rg‘etüden­ Geen wetenschappelüke aanteekeningen zün tot
nog toe van de jaarlijksche hoeveelheid regen gehouden. Het
natte jaargetijde begint in September en duurt tot April, i
gedurende welke maanden een overvloedige voorraad regen
valt. Van Mei tot October, gedurende de wintermaanden,
valt er weinig of geen regen.
j Inkomsten. De inkomsten van het land, die hoofdzakelük
j verkregen worden van grondverkoopingen en grondbelasting, .»
{ patenten, zegels, kadastrale onkosten, hoofd- en Kafl`er­be­
[ lastingen, bedroegen in 1878, f],26l,560, en de uitgaven
f 1,824,006. In 1872 bedroegen de inkomsten slechts
f 440,376 tegen eene uitgave van f399,852. De publieke "
schuld klom in 1874 tot 720,000, en bestond uit Gouver-
nements banknoten tot dat bedrag uitgegeven, en is gewaar- i
borgd door 1000 Gouveruements plaatsen van 3000 morgen
elk. Een leening van specie om de noten te lossen is met E
de Kaapsche Handelsbank aangegaan, en deze staan nu pari.
Minerale rükdom· De rijkdom in mineralen is opmerkelijk. “
Over de gondvelden van Lydenburg en Marabastad spreken
wij hieronder nader. Lood en kobalt worden in aanmerke-
lijke hoeveelheden uitgegraven. Zilver is een ander kostbaar
voortbrengsel, waarbij men nog ijzer, potlood, salpeter en _.
zwavel kan voegen. De loodwerken door de hh. Bray en
Co, geopend, leveren dit nuttig artikel bij de ton, terwül
kolenmijnen hier en daar gevonden worden, en steenkool
in sommige dorpen als brandstof gebruikt wordt.
Het volgende is een uittreksel van het verslag eener land-
bouw­tentoonstelling, welke in Potchefstroom gehouden werd,