HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 62

JPEG (Deze pagina), 696.43 KB

TIFF (Deze pagina), 5.36 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

E
(
60 ‘j
­ nl
liggen, dat het onnoodig zou zijn die hier op te sommen.
Thans staat het land slech.ts onder Britsche Suzereiniteit en
is men bezig de geschokte staats­machine weder in orde te
brengen. Wij hopen van harte dat men daarin slagen moge.
Grenzen en Grondgebied, in het algemeen. Alle betwiste grens-
liniën daarlatende strekt de Z. A. R. zich van het Noorden
naar het Zuiden, van den 22sten tot over den 28sten graad
Zuider Breedte uit. De meest oostelijke punt reikt over
32°, terwijl de uiterste westelijke punt op circa 25° ooster
lengte gelegen is. Het grondgebied jstrekt zich dus uit over
niet minder dan zes breedte- en zeven lengtegraden, tcrwül
men tevens zal opmerken dat het noordelijkste gedeelte on-
der de keerkringen gelegen is.
De rivier Limpopo vormt de noordelijke en tevens een
deel der westelijke grens, terwijl de Vaal en Buifelrivieren
het ten Zuiden begrenzen. Ten Oosten kunnen wij het
{ Lebombo­gebergte, en ten Westen nog de Harts en Nuogare-
f M rivier en een gedeelte der Kalihariwoestijn als grenslijnen _
' aannemen, De naburen der Republiek zijn: ten Zuiden,
Griqualand West (de Diamantvelden), de Oranje Vrüstaat i
en Natal, ten Oosten Zululand, Amatonga en Amaswazie-
land, benevens de Portugeesche bezittingen, ten Noorden _
verschillende Kaferstammen, en ten westen, de landen der H
Batlapins, Barolongs en Bamangwato. De oppervlakte van Ik
Transvaal wordt geschat op 120,000 [I mijlen. nl
Bevolking. Geen authentieke opgaven van de bevolking zijn {4
nog gegeven, doch de blanke bevolking, met die der Goud-
velden er bij gerekend, wordt geschat op 50,000, terwül
het getal der verschillende inboorlingen, volgens een onlangs
door Sir Garnet Wolseley verkregen opgave, 775,000 moet
bedragen. De blanken bestaan Quit de voortrekkers en hun +
afstammelingen, de Kaapsch Hollandsche boeren die sints
l 1852 uit de Kolonie naar hier verhuisd zijn, en vrij wat
Hollanders, Engelschen en Duitschers. De meest gebruike-
lijke taal is het Hollandsch, maar in de grootere plaatsen
en op de Goudvelden is ook Engelsch in gebruik. De Ne-
derlandsch·Hervormde kerk, die echter weder in drie onder-
.¢..