HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 61

JPEG (Deze pagina), 711.98 KB

TIFF (Deze pagina), 5.33 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

,i 59
geheel onaihankelijken staat erkend. Sints dien tüd heeft het- l
land zich op bewonderingswaardige wijze ontwikkeld en jaar t
op jaar nieuwe hewüzen gegeven van den grooten, meest ver·
scheidenen rijkdom des bodems. De jeugdige republiek had
echter met vrij wat moeielijkheden te kampen, verschillende
twisten en kleine oorlogen over grensscheidingen, nu eens-
met de aangrenzende kafferstammen, dan weder met den
Vrijstaat of het Britsch Gouvernement als mede hevige ver-
‘ deeldheden onder de burgers zelven, de zoogenaamde Kruger-
P en Pretorius partijën, gaan wij met stilzwijgen voorbij; Ein-
delijk ging in 1875 de toenmalige President de Hr. Thomas
Francois Burgers naar Europa ten einde eene leening te
sluiten voor den spoorweg van Pretoria naar Delagoabaai. l
Van zijne afwezigheid en den berooiden toestand der schat-
kist werd gebruik gemaakt, om zijn gezag en plannen te
ondermijnen en tegen te werken, en toen bij zijne terug-·
_ komst in 1876 de oorlog tegen Sekukuni verklaard en op
ongelukkige wijze gevoerd werd, viel men hem van alle zij- _ ‘
den af; en is er later een oordeel over hem geveld, dat
door de nakomelingschap wellicht herroepen zal worden. Het
Y Engelsche Gouvernement besloot, den vcrwarden staat der
finantiën en de zoogenaamde inherente zwakheid der bevel- i
king als dekmantel bezigende, hiervan gebruik te maken, en
annexeerde op 12 April 1877 het kostbare gewest, waarop
4 het reeds zoolang een begeerigen blik geworpen had. Twee Q
l' malen beproefden de Transvalers door het zenden eener de- E
putatie op Parlementaire wijze hun wettig eigendom terug
te krijgen, doch vergeefs, de Britsche leeuw had er nu een-
l maal zijn klaauw op gezet en wilde naar recht nog billijkheid
i luisteren. Hoe de Boeren, ziende dat hun toch geen recht ge- ,
t schieden zoude, ten laatste naar de wapenen grepen, en het
‘ verbaasde Engeland toonden dat die ,,inherente zwakheid" j
toch zoo erg niet was, als de verwaten Brit zich verbeeld had , l
hoe hunne dapperheid, en de door het Nederlandsche en an- V
dere Europesche volken, betoonde sympathie het machtige i
rijk dwongen aan hun rechtmatige eischen gehoor te geven,
zijn gebeurtenissen die nog zoo versch in ieders geheugen