HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 60

JPEG (Deze pagina), 638.41 KB

TIFF (Deze pagina), 5.33 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

58 .l
9. Prijzen van land. Men rekent dat land in den Vrijstaat
goedkooper is dan in de Kaapkolonie, maar het wordt steeds
duurder. In Mei 1875 werd de grond van den Hr. Vowe,
14,4405 morgen groot, verkocht voor £ 11,943. Dit was
echter een zeer hooge prijs. Tien shillings per morgen kan
men rekenen dat een gemiddelde prijs is, hetgeen toch hoog
genoeg is, als men beschouwt dat eenige jaren vroeger deze
landen voor den landbouw waardeloos, en met wild overdekt
waren. Een zevende van het koopgeld werd contant betaald, ‘ _
terwijl de rest op uitstel tegen interest bleef staan. In de
distrikten die verder van de grootere steden verwijderd zijn,
jl is land nog voor veel mindere prijzen dan hierboven gezegd
is, verkrijgbaar. `
l 10. Steden. Zie hierover Geographisch Register.
Y VIII. DE TRANSVAAL OF ZUIDJFRIKAANSCHE _
f REPUBLIEK. ‘ I
1. Korte Geschiedenis. De groote belangstelling die zich in Y
de laatste paar jaren in ons vaderland voor dezen staat heeft
geopenbaard, deed ons besluiten het Hoofdst. over dit gewest
eenigzints uitvoeriger te bewerken dan de overigen, en wij
j vangen dus met een korte geschiedenis er van aan. De 4
1 Transvaalsche Republiek heeft haren oorsprong te danken aan l'
de groote landverhuizing uit de Kaapkolonie in 1836, waar-
aan ook de Vrijstaat zünen oorsprong verschuldigd is. De
ej oorzaak dier verhuizing in massa der boeren was het wan- j
bestuur der Engelsche regering, vooral in de kwestiën omtrent de
,,Vrü verklaring der slaven ," en de schade vergoeding voor verlie­ j
zen in den kafferoorlog van 1834--35. In tegenoverstelling echter °
met wat met den Vrijstaat het geval was, heeft het Eng. Gouver-
nement nooit beweerd eenig recht op den nieuwen staat te hebben
ofschoon de stichters oorspronkelijk Britsche onderdanen ge-
weest waren. Reeds in 1852 werd het land, bij de beroem-
de conventie van Zandrivier, formeel door Engeland als een