HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 59

JPEG (Deze pagina), 663.13 KB

TIFF (Deze pagina), 5.32 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

_,, 57 J
. J
en vooral uitstekend heilzaam te zijn voor lijders aan borst- ·
kwalen. j
4. Bevolking. De bevolking van den Vrijstaat is omtrent
60,000 blanken waarvan de groote meerderheid van Holland-
sche afkomst is, en 72,000 kleurlingen.
5. Produkten, Industrie. De Vrijstaat is een land voor veewei-
de, en hoornvee en schapen zijn de hoofdrükdommen des lands.
Een groote hoeveelheid wol wordt er gewonnen, terwül
de voorbrengselen van den landbouw tot den rükdom van het
land bijdragen. Wild is op de vlakten in overvloed. Jaar-
lijks wordt er een belooning uitgeloofd tot aanmoediging van
het planten van boomen, en uitgestrekte kolenmijnen trekken ;
thans de aandacht van het Gouvernement. K
6. Inkomsten en Uitgaven. Het ünantie­wezen van den Vrij-
staat is in den meest bevredigenden toestand. Niettegen-
staande de vermeerderde uitgaven is er ieder jaar een ruim ba-
ói tig saldo. In 1874 waren de inkomsten £ 103,092 tegen
l een uitgave van £ 95,683. l
j 7. Godsdienst. Opvoeding. Postvrezen. De Hollandsch Gerefor-
j meerde Kerk telt verreweg het grootste aantal leden. De En-
jj gelsch Episcopaalsche Kerk is er volkomen georganiseerd, °
j met een Bisschop in de hoofdstad. De Wesleyanen hebben v
Y hun superintendent Generaal te Bloemfontein, en ook de R.
l C. Kerk heeft er hare aanhangers. Het opvoedingssysteem
l is er uitmuntend, en beter dan ergens in Z.­Afrika. In 1879 ,
werd er £ 18000 uit de publieke fondsen besteed voor op-
voeding, van welke £ 3000 besteed werden voor een eerste
klasse jongedamessehool, en £ 4625 , voor distrikt en gemeente- I
scholen, en rondgaande onderwijzers. De Postmeester Gene-
raal rapporteerde dat in 1874 163,789 brieven, 175,768 j
nieuwsbladen en 8,976 boeken werden ontvangen, en 207,345
" brieven, 153,533 nieuwsbladen, en 6,505 drukwerken wer- i
den verzonden.
8. Gereehtshoven. Nieuwspapieren. Er bestaat een Hoog j
Gerechtshof met drie rechters en een Procureur Generaal. ll
Drie of vier nieuwsbladen worden deels in ’t Hollandsch, deels
in ’t Engelsch uitgegeven. j