HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 58

JPEG (Deze pagina), 613.73 KB

TIFF (Deze pagina), 5.32 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

56 ­<=.­
100 mülen lang van Durban naar Maritzburg. Aan wegen
en bruggen is reeds vrij wat gedaan, en te Durban is men
bezig aan de verbetering der haven.
13. Steden. Over Maritzburg, Durban, enz. zie Geographisch
Register.
VII. DE ORANJE VRIJSTAAT. .
1. Staatkundige toestand. De Oranje `Vrijstaat is eene on-
afhankelijke Republiek, onder een President die door de
‘ _ burgers gekozen, en bijgestaan wordt door een Wetgevenden
Raad, de Volksraad genaamd, waarvan de leden eveneens
door de burgers gekozen worden. Als een vrije staat bestaat
hij sedert 1854, toen het Britsche Gouvernement van alle 4
recht er op afzag. De blanke inwoners waren toen Ahoofd- 1
zakelijk Hollanders, en ofschoon er nu vele Engelschen in
den Vrijstaat wonen, maken de eersten nog verreweg de l
meerderheid uit. De Hollandsche taal is in de~wetgeving, jj
de gerechtshoven, en in alle oliicieele documenten in gebruik. g
De President is de Heer Jan Hendrik Brand, die van
Hollandsche afkomst is. E
2. Ligging, Oppervlakte, Grenzen. De Vrijstaat is geheel ju
in het binnenland gelegen, en op geen punt minder dan 170
mijlen van de zee verwijderd. Hij is gelegen op de ooste-
lijke zijde van Zuid­Afrika met de Transvaal ten N., Natal en
de Kaapkolonie ten O., de Kaapkolonie ten Z., en de Kaap-
kolonie, Griqualand W., en de Transvaal ten W, Een blik op
de kaart toont ons dat hij aan alle zijden door Europeesche
nederzettingen is ingesloten en dat de tegenwoordige opper- O
l vlakte, die zoo wat 70,000 I] mijlen bedraagt, niet kan
worden uitgebreid.
3. Eigenaardigheden van het land. De Vrijstaat is merk-
waardig om zijne uitgestrekte vlakten, welke met hoog gras
bedekt zijn. Het klimaat wordt als uiterst gezond beschouwd ,