HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 57

JPEG (Deze pagina), 689.82 KB

TIFF (Deze pagina), 5.32 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

55 à
I
In 1866 was de uitvoer £ 203,4.02 en invoer£ 263,305, j
in 1878 was de uitvoer £ 694,192 en invoer£ 1.719,563.
8. Industrie. Hieronder kan men rekenen het maken van
suiker, het distilleeren, de wolteelt, landbouw, het vetweiden,
en al de gewone beroepen, De Kolonie heeft 55 suikerfa­
A brieken in werking. Allen te zamen zijn er 4i8,000 morgen
onder cultivatie. Paarden 19,740, muilezels 507, schapen
343,395,
` 9. Gouvernement. Aan het hoofd der zaken staat sints eenige
maanden een Gouverneur, vroeger een luitenant gouverneur,
een uitvoerende raad, bestaande uit vier regerings- en twee
benoemde leden, en een Wetgevende Raad, waarin vijf rege-
ringsleden, acht benoemde en vijftien gekozen leden plaats g
nemen. Zoo heeft Natal parlementaire instellingen zonder ·
zelfregering. De Kaap, de Vrijstaat en de Transvaal hebben
zelfregering, maar Natal niet, en is eene zoogenaamde Kroon-
_ kolonie.
10. Kerkelijke Zaken, Opvoeding. De Godsdienstige gezind-
heden zijn in Natal goed vertegenwoordigd, en de kerken van l
Engeland, Schotland, Rome en Holland hebben er hare `
geestelüken en gemeeenten. De grootere scholen te Durban j
en te Maritzburg zijn hoogst nuttige instellingen voor opvoe· '
p ding. De kolonie heeft vüf nieuwsbladen in de Engelsche
T taal, en een maandblad in ’t Kalfersch. Te Durban is een
fraaie botanische tuin, zoowel als te Maritzburg, en eene 4,
L openbare bibliotheek wordt op elke dezer plaatsen gevonden.
Natal heeft een Hoog Gerechtshof waarin een Hoofdrechter
en twee jongere rechters gezeten zün.
11. Handels instellingen. Onder de instelingen van dezen aard
kan men rekenen de Natalsche bank, de Handels en Land- l
bouwbank, de Durban bank, Takken van de Standaard, en ‘
een Bank voor Afrika, banken, een Kamer van Koophandel, l
een Bouwmaatschappij, een Land- en Kolonisatiemaatschappij
K een Bootmaatschappij en een Spoorwegmaatschappij. ,
12. Spoorwegen, enz. Reeds twintig jaren geleden had Natal i
een spoorweg van de werven te Durban naar de stad, een
l afstand van drie mijlen. Sints 1880 is er een lijn van ruim
j .
T
ll 5 wat