HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 56

JPEG (Deze pagina), 686.61 KB

TIFF (Deze pagina), 5.32 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

64
en gezond. De gewone jaarlijksohe temperatuur is omtrent.
65°. In den zomer wordt de hitte getemperd doordat de lucht
dikwijls bewolkt is, en door stortregens. De wintermaanden
zijn bijzonder aangenaam. De regens vallen periodiek, en
droogten zijn er niet zoo menigvuldig als in de Kaapkolonie. [
5. Natuurtooneelen. De kustlanden van Natal zijn bijzonder
schoon, daar de zachte afgeronde heuvelen bedekt zijn met
weeldrig houtgewas, bloemen en gras, terwijl er vele en altijd
stroomende rivieren zijn en de suiker plantagies en heldere l
woningen een eigenaardige bekoorlijkheid opleveren. De kust
onmiddelijk aan zee is trotsch, en aan haar voet strekt zich
het geele zand van den Oceaan uit.
In het midden tusschen de kust en de Drakensberg vindt
men heuvelachtig zacht rollend grasland, terwijl dat gebergte
op één punt een hoogte van 10,000 voet bereikt, en prach-
tige natuurtooneelen oplevert.
6. Produkten. De vruchtbaarheid van den Natalschen grond is .
buiten kijf. Suiker wordt met uitstekend gevolg op de kust-
landen geplant, waar men ook kofiij en andere tropische
vruchten kan aankweeken, hoewel men op het oogenblik het
suikerriet de voorkeur geeft. Behalve suiker levert Natal
ook bijna alle produkten van de Kaap op. In de midden
distrikten vindt men de gewone Z.-Afrikaansche vee- en .
zaaiplaatsen. De ananas, banana, en andere tropische vruchten, K
worden met succes gecultiveerd, en zijn uiterst goedkoop.
De inboorlingen planten groote hoeveelheden mais. L
De minerale rijkdom is nog onontwikkeld. Er zijn kolen-
mijnen in de Noordelijke distrikten en goud is in kleine
hoeveelheden in verschillende distrikten gevonden.
7. Uitvoer en Invoer. Onder de uitvoer artikelen der Kolo-
nie 1·ekent men arowroot, boter, koiiij, struisvederen, meel,
mais, huiden, hoorn, ivoor, gezouten vleesch, rum, paarden,
suiker, wol, katoen, bast, vezels, noten, zaden, planten ,. j
peper, diamanten, en goudstof. De geheele waarde der
uitvoer in 1874 was £ 770,034; die aldus verdeeld was:
Wol £ 338,936, suiker £ 159,115, huiden £ 82,473, en
geit- en schaapvellen £ 70,688. jl
n
T
l