HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 55

JPEG (Deze pagina), 698.04 KB

TIFF (Deze pagina), 5.32 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

sa
zelfs betrekkingen tot de inboorlingen, dan is het van het i
grootste gewicht.
1. Ligging. Natal ligt geheel op de Oostelijke kust van Z.
Afrika en wordt bespeeld door den Indischen Oceaan. Met
H uitzondering van de strook die aan Basutoland grenst, is j
het van de Kaapkolonie gescheiden, door het tusschen beide
inliggende, eigentlijk Katferland. De communicatie tusschen
de Kaap en Natal geschiedt bijna uitsluitend over zee. De l
l afstand van Durban, de voornaamste haven van Natal, en Q
Kaapstad, is 1100 mijlen, terwijl die van Port Elizabeth E
weinig minder dan 500 bedraagt. W
2. Grenzen en Oppervlakte. Natal wordt begrensd ten Z. O.
door den Indischen Oceaan, ten N. O. door de Buifalo en
'Tugela rivieren die het van het Zululand scheiden, ten N. j
W. door de Drakensbergen die het van den Vrijstaat, en l
I ten Z. W. door een tak van de Drakensbergen, die het van
_ A Basutoland afscheiden en door de Umzimkuln­ en Umtafuna j
rivieren, die de grens met Eigentlük Kaiferland vormen.
De oppervlakte is omtrent 20.000 [I mijlen (Eng.) i
3. Bevolking. De bevolking is omtrent 320,000, van welke
i slechts 18,000 van Europeesche afkomst zijn, 6000 zijn
¥ Koelies uit Hindostan en landverhuizers van St. Helena, ter- E
i wijl het overschot, niet veel minder dan 300,000 bedragende, ,
_ uit inboorlingen van Afrika bestaat. Onder de Europeanen
Q vindt men Hollanders, Duitschers en Engelschen, de laatsten j
Ja maken de meerderheid uit. De Hindoe koelies zijn voor den
arbeid op de suikerplantagies ingevoerd. De emigranten van
‘ St. Helena, eenige honderden in getal, zijn meest als huis-
bedienden werkzaam. De Kaffers zijn meerendeels vluchte-
lingen van Zululand en andere onafhankelijke kaiïer distrik­
ten, die van het Engelsche Gouvernement verlof gekregen
' hebben zich er te vestigen. Zij hebben hunne eigene locaties, A
genieten groote vrijheid, houden de polygamie in gebruik,
zün luï, maar voorzien toch de steden en boerenplaatsen van I
eenige arbeidskrachten, hoe veel of weinig die ook mogen
zijn. ·
4• Het Klimaat van Natal wordt beschouwd als aangenaam
I