HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 54

JPEG (Deze pagina), 597.14 KB

TIFF (Deze pagina), 5.32 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

52
Voor nederzettingen van Europeanen is er in Basutoland
weinig ruimte. Tegelijk met den Engelsch­Transvaalschen~
oorlog, werd er een hevige oorlog tusschen de Kolonie en
het meerendeel der Basuto’s gevoerd, die echter met ver-
nieuwde onderwerping geeindigd is. N
3. Herschel is een inboorlingendistrikt op de Noordelijke
grens van de Afdeeling Aliwal Noord. De bevolking is
omstreeks 22,000,
4. Fingoland, in 1876 door een besluit van het Kaapsche `
Parlement bij de Kolonie ingelijfd, werd reeds sints ver--
scheidene jaren door de Fingo’s (als onderdanen van hare
Majesteit,) die vroeger binnen de oude grenzen der Kolo-
nie gevestigd waren, bewoond. Het distrikt is niet groot,.
maar in bloeijenden toestand en wordt dagelijks meer belangrijk.
Het heeft eene bevolking van 50,000, vijf en veertig
handelstaties, en zes en veertig scholen. I
De jonge Fingo’s verlaten het distrikt op zekere tijden _ j
in grooten getale, om in de steden der Kolonie te gaan werken,
5. Tembulaud is nu werkelijk een inboorlingdistrikt van de
Kaap. De bevolking er van bedraagt 115,000,
6. Niemansland is bewoond door verschillende stammen, Griqua’s i
Basuto’s, Zulu’s enz. die door blanke magistraten bestuurd ¥
worden. Hun getal is büna 100,000, t
7. Gealèkaland is sedert den oorlog met Kreli in 1877 aan _
de Kolonie gehecht en heeft een bevolking van 60,000. Q
Jr
VI. NA T AL.
De Kolonie Natal is onafhankelijk van de Kaap, en
neemt de tweede plaats in onder de Z. Afrikaansche Koloniën.
In vergelijking met de Kaap is de oppervlakte gering, en
_ de blanke bevolking klein in aantal. Wanneer men echter
de natuurlijke hoedanigheid in aanmerking neemt, en des-
I