HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 48

JPEG (Deze pagina), 614.10 KB

TIFF (Deze pagina), 5.38 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

' .
46 ` V
elkaar verbonden zün. De onderzeesche telegraaf naar En-
geland, een gevolg van den Zulu oorlog, is 3,8445 mijlen
lang en gaat van Durban naar Aden waar zij zich aan de
Oost-Ind. telegraaf sluit. De Oostelijke en Zuid­Afrikaan­
sche telegraaf-maatschappij ontvangt van de belanghebbende _
Gouvernementen, Engeland, de Kaap, Natal en Portugal i,
een jaarlijksche ondersteuning van £ 60,000. Stlg. ik
32. Steden, Van de voornaamste steden, gebergten, rivieren L
enz. in de Kaapkolonie en aangrenzende landen laten wij I
aan het einde van dit werk eene alphabetische lijst volgen
en gaan nu over tot de behandeling der thans bij de Kaap-
kolonie gevoegde Diamantvelden.
IV. DE DIAMANTVELDEN, OF GRIQUALAND WEST.
1. Algemeene Beschriiving. Griqualand West is nu een deel
van de Kaapkolonie. In 1871 werd het voor Engelsch grond- ,.
gebied verklaard; daar Waterboer zijne rechten aan hare Z
Majesteit afstond. Het Vrijstaatsche Gouvernement beweerde
recht op een groot gedeelte van den grond te hebben, doch
men is nu tot een schikking gekomen. In 1877 werd het
aan de Kaapkolonie gehecht, en ontving het recht om leden [
naar het Kaapsche Parlement te zenden. ,
Hier zijn de wereldberoemde diamantmijnnen van Z.­Afrika rt
gelegen, en als zoodanig verdient het onze büzondere belang-
stelling. ,
2. Grenzen en Oppervlakte. Griqualand West ligt in het T
middelpunt van Z.­Afrika en is bijna evenver verwijderd van r
de West-, Oost- en Zuidkust. Het is niet meer dan 17,000
Cl mijlen in oppervlakte. De Oranjerivier scheidt het van
de Kaapkolonie. Als grenzen heeft het de Kaapkolonie ten
Zuiden, den Vrüstaat ten Oosten, de Transvaal en Bechu­
analand ten Noorden, de Kalihari woestijn ten Westen.
·"»