HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 47

JPEG (Deze pagina), 668.43 KB

TIFF (Deze pagina), 5.34 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

is
° Deze woorden zijn zoo waar en vol gezond verstand dat
het onnoodig is er iets bij te voegen.
E 28. Reisgelegenheden. Het reizen in de kolonie geschiedt
j deels over zee, deels over land. Wil men zich van de eene
1 zeehaven naar de andere begeven, dan kan men langs de.
Zuidelijke en Oostelijke kust gebruik maken van de stoom-
i booten, die ten minste eens in de week varen. Landreizen
, geschieden langs de groote wegen per trein, met diligence
of met de postkar, of anders met den ossenwagen, In alle
plaatsen kan men paarden en rijtuigen voor privaat gebruik
j te huur krijgen.
29. Spoorwegen. Op primo Januari 1881 waren er vijf lijnen
in werking. Twee van deze vertrekken van de Kaapstad,
de een langs Stellenbosch en de Paarl naar Beaufort West
voor een afstand van 350 mijlen, de andere in de onmiddelijke
l nabijheid van de hoofdstad en eindigende te Wijnberg, een
E afstand van negen mijlen. De derde lijn loopt van Port Elizabeth
naar Grahamstown en de vierde van Port Elizabeth naar
Graad Reinet. De vijfde lijn gaat uit van Oost-London, en
lg King Williamstown is er door een taklijn mede verbonden.
l Deze lünen kosten meer dan £ 700,000. In de zitting van
i het Parlement in 1881 zijn er echter een aantal nieuwe
lijnen aangenomen, zoodat alleen naar de Oranjerivier drie
lijnen zullen loopen, om zich daar aan de toekomstige Vrij-
¢ staatsche lijn en die naar de Diamantvelden aan te sluiten.
t 30. Wegen en Bruggen. Gewone wegen, bergpassen en brug-
gen maken de geheele kolonie tamelijk toegankelijk. Geen
deel van de Kaapkolonie kan men als nog onbekend be-
schouwen, ofschoon groote streken nog dun bevolkt zijn.
Ook over de Oranjerivier heeft men reeds bruggen gemaakt,
.? waardoor de handel met den Vrijstaat gemakkelijk is ge-
maakt. j
31. Telegraafnet. De Kaap heeft een telegraafnet van groote
uitgebreidheid. Een draad van 1400 mijlen lang loopt, de
voornaamste plaatsen aandoende, van de Kaapstad naar Natal. _
Een groote N. W. lijn gaat tot Calvinia. Men kan zeggen
dat alle plaatsen van eenig belang door de telegraaf aan
;=
jj