HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 44

JPEG (Deze pagina), 659.55 KB

TIFF (Deze pagina), 5.30 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

l
42 i
T
negen paar. De gemiddelde afstand die in 24« uren wordt. i
afgelegd is zes uren gaans. Ook muilezels komen veel
in gebruik , maar paarden zijn voor dit werk minder geschikt.
24 Grondbezittingèn. Door het Kaapsche Gouvernement wordt 1
tot heden geen grond weggeschonken om landverhuizing aan j
te trekken. Wie in de Kolonie land wil hebben moet koopen g
of huren. Er zijn in de verschillende deelen uitgebreide
streken kroonland, en er bestaat eene regeling volgens welke
deze aan de markt kunnen worden gebracht. Zij worden •­
nu verhuurd voor tijdperken van één tot een en twintig
jaren, en er zijn bepaalde voorwaarden volgens welke de
huurders eigenaars kunnen worden. Privaat eigendom ver-
wisselt dikwijls van eigenaar, en er bestaat altijd gelegenheid
· grond te koopen, hoewel de prijzen zeer verschillen; men
kan zeggen van één tot dertig shillings per morgen. De
` plaatsen zijn de een door den ander genomen, 3000 morgen
groot, maar men kan ook kleinere grondeigendommen krijgen. I
Schapen­plaatsen zijn grooter dan de zaai-plaatsen en kost- I
baarder. Bij verkoop is het de gewoonte om twee of drie-
jaren gedeeltelijk crediet te geven, mits dat er voldoende E
securiteit voor de achterstallige termijnen gesteld wordt. In
1874 waren de gemiddelde prijzen der kroonlanden als volgt: ‘
Westelijke Distrikten . . . 0 1 s. 11 d. . .f 1.15 per morgen.
Oostelijke ,, . . . 0 4~ - 5 - . . - 2.65 ,, ,,
Geheele Kolonie ....... 0 3 - 0 - . . ­- 1.80 ,, ,,
Omtrent de termijnen waarop gronden aan emigranten, i
die zich aan den landbouw willen wijden, worden afgestaan, '·
kan men nadere inlichtingen verkrijgen aan ons Zuid­Afr.
Agentsch. te Arnhem. '
25. Wet. Het Romeinsche Hollandsch recht is in de kolonie
van kracht. Dit heeft invloed op de gemeenschap van
goederen in het huwelijk, en de macht om bij testament ­;»
over zijne bezittingen te beschikken. Personen die in de
kolonie huwen, worden beschouwd gelijk recht van eigendom
op de goederen te hebben, hoewel de man de geheele con-
tröle over den gemeenschappelijken boedel behoudt. Deze-
wet kan men terzijde stellen door met zoogenaamde huwe-