HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 43

JPEG (Deze pagina), 672.66 KB

TIFF (Deze pagina), 5.29 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

f
`K 4»l
Spaarbanken. Er is geen plaats van eenig belang waar men
ten minste niet een Agentschap voor een of andere Bank
, vindt.
De specie die in omloop is, zijn al de Engelsche mun-
ten en de plaatselijke banknoten. Het Kaapsche Gouverne-
i ment geeft geen papiergeld uit.
21. Postwezeu. Het Postwezen is aan de Kaap uitmuntend
ingericht. Geen deel der kolonie is buiten deszelfs bereik.
Wekelijks is er met de rnailboot gelegenheid van en naar
t Engeland. Van Kaapstad spreidt zich het landnet naar alle
deelen uit, en is er verbinding met alle plaatsen.
Buiten de gewone mailboot heeft de Union Steamship
Comp. eene lijn naar Zanzibar, in verband met de Stoom-
booten van de British Ind. Comp. naar Bombay en Aden.
22. Taal. Tot nog toe, is de Engelsche taal uitsluitend in
gebruik in het Parlement en de Gerechtshoven, hoewel men
daarin verandering zoekt te brengen, hetgeen ook waarschijn-
lijk zal gelukken. Ook op de scholen tracht men de Hol-
landsche taal de haar toekomende rechten te doen erlangen,
In de zeehavens, de Kaapstad uitgezonderd, wordt meest
4, Engelsch gesproken. Port Elizabeth, Grahamstown, King
Williamstown en Queenstown zün bepaald steden met een j
Engelsch karakter. In het westen en midden echter is
Hollandsch verreweg de hoofdtaal. De dienst der Hervormde -
kerk geschiedt in het Hollandsch. De afstammelingen der
4:,, slaven en Hottentotten spreken een verbasterd Hollandsch, H
ofschoon velen een weinig Engelsch verstaan. De Fingoes
en Kaffers gebruiken onder elkander hun eigen dialekt. j
Velen van hen zijn bekend met Hollandsch en Engelsch.
Sints de paar laatste jaren heeft zich een groote voorliefde
voor de Hollandsche taal onder de bevolking geopenbaard.
r 23 Transport. Er wordt thans in de meeste deelen der kolo­ l
nie een spoorwegnet aangelegd, doch tot nu toe is het goe-
derenvervoer meest door ossen geschied. De Kaapsche trans-
portwagen is een groot en sterk voertuig in staat om van ll
7,000 tot 10,000 pond (Eng.) gewicht te dragen. Hij _,
` wordt getrokken door spannen ossen van zeven, acht of i
l,
v