HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 42

JPEG (Deze pagina), 688.47 KB

TIFF (Deze pagina), 5.29 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

f
40
zeer streng. In de grootere steden vindt men gymnasia.
Talrijke, ondersteunde zendingsscholen, werken onder toezicht
van het Gouvernement. Aan verscheidene der gymnasia zün .
beurzen verbonden, die de houders er van in staat stellen
hunne studiën aan een Europeesche hoogeschool te gaan vol-
eindigen. Jongens aan de Kaap kunnen allen een goede i
schoo1­opvoeding krijgen, hoewel voor meisjes de gelegenheid
in sommige streken nog voor verbetering vatbaar is.
17. Nieuwsbladen. De Kaapkolonie is ruim voorzien van nieuws- j
bladen. Elke eenigsints belangrijke plaats heeft haar eigen i
blad, sommigen hebben er twee of drie, terwijl er in de Kaap-
stad tien zijn, waarvan sommigen dagelijks, sommigen 3 malen per
week, en anderen wekelijks verschijnen, en nog een letter-
kundig maandschrift, de Cape Times genaamd. In de overige
plaatsen komen omtrent een veertig verschillende bladen uit.
18. Bibliotheeken en Museums. Aan de Kaapstad is een zeer
belangrüke openbare bibliotheek, die een groote verscheiden-
heid van boeken bezit en waar men de merkwaardige col-
lecties van Sir George Grey en den Hr. Porter vindt. ln
bijna al de grootere steden bestaan publieke leesinrichtingen,
die op royale wijze door het Gouvernement ondersteund wor- 4,
den: Museums bestaan er te Kaapstad en Grahamstown.
19. Maatschappelijke Instellingen. Onder de instellingen van
dien aard in de kolonie kan men tellen, de Jongelingsveree­
nigingen, Dispuut­Gezelschappen, Handwerks1ieden­Vereeni­
ging, Leges der Vrijmetselaars, Old Fellows, Foresters van J,
St. Patrick en de Goede Tempelieren.
De Kaap wordt dikwijls bezocht, door tooneel­ en orkest-
gezelschappen en te Kaapstad, Port Elizabeth, Grahamstown,
Kimberley en King Williams Town, vindt men schouwburg-
gebouwen of andere geschikte lokalen.
Te Kaapstad, Port Elizabeth, en eenige andere plaatsen r
vindt men botanische tuinen, die door het Gouvernement on-
dersteund worden.
20. Handelsinstellingen en Muntwezen. Bijna iedere soort van
handelsinstelling is in de kolonie vertegenwoordigd. Ban-
ken, Levens-, Zee- en Brand­verzekerings­Maatsehappüen en `