HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 41

JPEG (Deze pagina), 682.03 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

g A ,1,, .,.,.,,.W .., _ , ~-~ - -­-­ vr"’*··Y·v·‘ """"’*’*""TT""'T"ï,lïLF",.
·» »~~ ­­­­•­­•­.·­•·­..­.......­» ..­.,.­..,.,,,...<_,,=, . J -1
i 39
15. Kerkelijke Zaken. De meeste Protestantsche sekten van het
Christendom, zijn zotwel als de R. C. kerk, min of meer
aan de Kaap vertegenwoordigd. Zooals men volgens de
stichting en geschiedenis der Kolonie verwachten kan, is de
j Hollandsche Gereformeerde kerk verreweg de talrijkste, of-
F schoon niet de meest werkzame gemeente. Zuiver Presbyteri­
jj aansch zoowel in vorm van bestuur, als in geloofsbelijdenis,
j zijn de predikanten Afrikaanders, Hollanders of Schotten. De
meerderheid der predikanten en der gemeenten zijn zuiver-
orthodox, hoewel het Hollandsche liberalisme zich ook in
de synode en de grootere steden heeft doen gevoelen. De
Anglicaansche kerk, hoewel laat in het veld, heeft in
de laatste jaren, en vooral sinds er een bisschops-
zetel is opgericht, grooten voortgang gemaakt. De Luther­« l
sehen , Presbyterianen , Independenten, Wesleyanen, Roomschen i
enz. zijn er in groote getale, en de Baptisten hebben twee S
of drie gemeenten. Het vrijwillig beginsel, d. i. dat er geen E,
staatstoelagen worden gegeven is voor eenige jaren aange·
nomen. De Maleyers zijn Mohammedanen, terwijl de inboor- ‘,
lingen door zendelingen van de verschillende kerkgenootschap- {
_ pen worden onderwezen. De statistiek is de volgende:
zielen. kleurlingen. gemeenten. predikanten.
Holl. Geref Kerk ..... 131,642 15,905 184 72 ,5
Anglikaansehe Kerk .... 45,441 19,114 190 77 `€
Wesleyanen ......... 34,781 23,535 341 52 _ï
Independenten en Baptisten 32,286 26,577 62 26
Xi Lutherschen ......... 22,855 13,902 36 26 l
Presbyterianen ....... 5,626 3,408 23 13
Andere Prot., Kerkgenootsehappen 22,432 zielen en 45
predikanten. l
De geheele Protestantsehe bevolking is omtrent 290,000 .
~ en de Roomsch Cath. 7634 zielen waarvan 341 inboorlingen. l
16. Opvoeding. Het Kaapsehe Gouvernement geeft zich zeer ’
veel moeite voor het onderwüs. Deze gewichtige zaak staat gj.
onder het toezicht van een Superintendent·Generaal voor on- 1
derwijs. Zuid­Afrika heeft hare eigene Universiteit die ten a
volle gerechtigd is graden te verleenen. De examens zijn
( t
j,