HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 40

JPEG (Deze pagina), 699.64 KB

TIFF (Deze pagina), 5.42 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

· 38 j
eigendom bezitten om voor den Raad verkiesbaar te zijn,.
maar niet voor de Wetgevende Vergadering. Het Parlement
wordt in de Kaapstad gehouden waar ook de premier en de
Ministers woonachtig zijn. Er is een jaarlijksche zitting die
gewoonlijk in April begint, en drie of vier maanden duurt. De j
leden ontvangen een shilling 0.60) per Eng. mijl voor reis-
kosten en een guinie (f 12.60) per dag gedurende zestig dagen. LI
Een andere instelling, bekend als de Afdeeliugsraad j
(Divisional Council) zorgt voor de wegen, tollen, schutten,
uitspanplaatsen, 'grensbakens, wegbelastinnen en andere
belangen der ,,Afdeelingen" en kan in zeker opzicht met
onze Provinciale Staten vergeleken worden. De leden van
een Kaapschen Afdeelingsraad worden door de kiezers ge-
kozen. In sommige van de grootere steden vindt men Mayors
en Stadsbesturen terwijl in andere, Municipale Commissaris-
sen zijn, wier functiën het niet noodig is te beschrijven.
13. Rechtswezem Het rechtswezen van de kolonie staat in de
eerste plaats onder zes rechters; van welke drie in deKaap­
stad zitten en het Hooge Gerechtshof vormen, waarvoor ook
alle appélzaken komen, terwijl de andere drie in Grahams­.
town zitten en het Hof van de Oostelüke distrikten vormen,. p
Op geregelden tijd worden er rondgaande Gerechtshoven ge-
houden. De Romeinsch-Hollandsche wet is van kracht,
maar daar verscheidene der Rechters van de Engelsche rechts-
school zijn, bestaat er een neiging om op gezag der En-
gelsche wet uitspraak te doen volgens vroeger voorgekomen
gevallen. Van de zes rechters is er een Hoofdrechtcr, een dj
de President rechter van het Oostelijk hof, terwijl de an-
deren Jongere rechters zijn. De Procureur­Generaal is te­­
vens publiek Aanklager. Elke der twee en vijftig afdeelingen
van de Kolonie heeft een gesalarieerden Magistraat, die tevens
de civiele Commissaris (Burgemeester) van de afdeeling is. ,,
Hij is voorzitter van den afdeelingsraad.
14. Ambtenaren. De Ambtenaren aan de Kaap staan onder
strenge regels; en betrekkingen worden gegeven volgens exa-
men, niet. volgens protectie. Ruime pensioenen worden_
volgens vaste regulaties toegestaan.
!
. ··~-
f