HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 38

JPEG (Deze pagina), 703.19 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

36 ~·
en veeboeren, visschers en kooplieden, winkeliers en fabric- I
kanten, handwerkslieden en arbeiders, zoowel als geleerden
en ambtenaren, er eene Europeesche, maar wat minder ge-
civiliseerd. Echter bestaan er verschilpunten die niet aan
meer of mindere ruwheid alleen kunnen worden toegeschreven.
De verhouding der bevolking tot de oppervlakte, de over-
vloed van ongebruikt land die daarvan een natuurlijk gevolg
is, de groote afstanden tusschen de verschillende steden, en
bovenal het dáárzijn eener talrijke inlandsche bevolking, zijn
allen oorzaken die de toestanden en omgevingen der industrie
wijzigen, en de pas aangekomenen vreemd doen opzien. Toch s
is het, in het breede genomen, waar, dat de Kaap slechts
een meer ruw en minder aan vormen gehecht Europa is,
en juist door die losheid zijn er verschillende kansen en
openingen die het moederland niet aanbiedt. In een andere
afdeeling van onze Gids spreken wij over die kansen en ,
openingen.
12. Gouvernement en Regeering. De Kaap behoort onder de
zich zelve besturende koloniën van het Britsche rijk. Er zün
vertegenwoordigende instellingen, en de administratie is onder- _
worpen aan de wetgeving. Even als geene Engelsche kolonie,
welke ook de regeling van haar inwendig bestuur moge zijn,
zich geheel kan ontslaan van hare gehoorzaamheid aan de
kroon, zoo kan ook geene koloniale wetgeving geheel onaf-
hankelijk zijn van het Rijksparlement, en zooals al de wet- A
ten van een Koloniaal Parlement, om van kracht te kunnen ` li
zijn, de toestemming van den Monarch noodig hebben, zoo
. worden ook alle koloniale zaken, ook in de meest vrije
bezittingen, beschouwd, als te behooren tot het departement
van H. M. Secretaris voor Koloniën. Toch is de Kaap-
kolonie in de behandeling harer eigene belangen en be- ja
stuur, practisch geheel onafhankelijk. Zij maakt hare
eigene wetten in de volle overtuiging dat, indien die niet
in strijd zün met de Rijkspolitiek, zij door de kroon zullen
worden goedgekeurd, en het bestuur stoort zich niet veel,
in züne handelingen aan het ministerie van Koloniën. De
in de Kaap aankomende emigrant gevoelt dat hij in een
I
at,.
I