HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 37

JPEG (Deze pagina), 723.21 KB

TIFF (Deze pagina), 5.39 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

"'"’“"*' ' ig · ·;j_.Li . W, . ..."Q" " NZ"` Y`'`·
35
lijke distrikten, de kustlanden, en de grenzen der Oostelijke
provincie. De fraaiste wijngaarden vindt men in het Zuid-
Westen. De kopermijnen zijn bepaald tot het westelijk ge-
deelte van Namaqualand. De diamantmijnen bloeijen in
Griqualand West. De Kaapstad is de zetel van de voor-
naamste visseherijen, en van de inrichtingen om de visch te zou-
ten en te bewerken. Aan de uitbreiding van een spoorweg
wordt hard gewerkt, en honderde mijlen zijn reeds in ge-
bruik. Toeh geschiedt nog een zeer groot deel van het ver-
voer der produkten, en koopmanswaren door trekdieren. Het
paard is hiertoe minder geschikt, en men gebruikt ossen
of muilezels. Het transport-rijden of mennen der wagens l
» is een belangrijke tak van industrie, die duizende menschen
brood geeft. Voor iederen wagen is een span van zestien
ossen of veertien muilezels en hij wordt vergezeld door een
drijver, die de reusachtige zweep hanteert, en een ossenleider,
of leidselhouder. Dit bedrijf is meestal in handen van in- I
boorlingen. De kleine boerderij van eüeren, boter, melk en
groenten, die vooral in de nabijheid der steden goede winst
.`_ zou opleveren, wordt door de boeren verwaarloosd, Daar
de Kaap een grooten uitvoer naar Engeland heeft, en bijna
al de fabrieks­artikelen, die het gebruikt, invoert, bestaat
1 er noodwendig een belangrijk handelsvertier. Zij heeft hare
drukke zeehavens en marktsteden in welke de koopliedenmet ,
hun leger van bestuurders, winkelbedienden, boekhouders,
V klerken, pakhuisbewaarders en sjouwers een bestaan vinden. f
Handels-instellingen, banken en assurantie-kantoren vindt
men in alle grootere plaatsen. Bijna ieder Europeesch be-
; drijf of ambacht, de groote fabriekwerken uitgezonderd, zijn I
5 in de middelpunten der bevolking vertegenwoordigd. Bouwen
'ça. en het fabriceeren van karren en rijtuigen zijn industrie-
takken van het grootste belang. Ook de wetenschappen zijn ,
"{ er vertegenwoordigd. Tengevolge van den bloeienden staat j
j der inkomsten en de nieuwe energie van het Gouvernement, geven ij
, de publieke werken, zooals spoorwegen, havens en bruggen, `
I werk aan een groot aantal ingenieurs, metselaars en polder-
j gasten. Inderdaad is de maatschappij met hare landbouwers ip
1 I
I
ll
is? I
tl; ~