HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 35

JPEG (Deze pagina), 694.03 KB

TIFF (Deze pagina), 5.28 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

.-­­- .. ` ­·~­v··*‘"’""‘f "'*"""*"""""""""""'7""‘~"‘?‘r"'”""""`•>`
fi ‘ `
‘ E
lh`1 `
· 33
i en die door geheel Zuid-Afrika gevonden worden. Men moet
echter niet meenen dat men in de onmiddelijke nabijheid der
steden in de Kaapkolonie op een voordemiddag een wa-
. gen vol wild zal schieten zooals de boeren in don Vrijstaat
dat doen, of dat de bewoners van eenzame boerenhofslteden
j eenig gevaar van wilde dieren te vreezen hebben, hoewel
zij door het verlies van een veulen, kalf of eenige schapen
er nog al eens schade door lijden.
_ I 10. Producten. De producten der Kaapkolonie zün al zeer
‘[ verscheiden. Als uitvoerartikel is er geen enkel zoo be- A
j langrijk als wol. Deze is het hoofdartikel van den kolonialen
y handels. De waarde der wol die jaarlijks uit de koloniale
j havens verzonden wordt, bedraagt drie millioen Pond, Stlg, j
E of zes en dertig millioen gulden. Uitmuntend graan wordt
{ in sommige der westelijke distrikten gewonnen, en ook de
_j; andere distrikten brengen dit nuttige gewas in meerdere
of mindere mate voort. Mais, haver, kaiferkoorn en garst
moeten ook onder de Kaapsche voortbrengselen gerekend
j worden. Tegenwoordig verscheept men koren naar de Kaap, t
Q waaruit iemand licht zou opmaken dat er niet genoeg voor i
eigen gebruik gewonnen wordt. Dit is echter meer te wijten
jg,) aan den achterlijken toestand van den landbouw, dan aan t
gebrek aan voortbrengingsvernrogen. Hoornvee en schapen t
zün overvloedig en toch is hun prijs hooger, dan zij als
il voedingsmiddelen waard zün, doch dit komt omdat de os ;
Q; > tegenwoordig nog het groote transportmiddel der kolonie is, en
gj het schaap het groote uitvoer-artikel oplevert. De koper-
{ münen op de N. W. kust in de Afd. Namaqualand, geven
j erts van eene uitmuntende kwaliteit. De struisvogelveeren
; verkrijgt men thans voor het grootste gedeelte van tam ge-
? maakte en door kunst uitgebroeide vogels. Ofschoon er slechts
i weinig wün wordt uitgevoerd, maakt men er toch een aan- D
merkelijke hoeveelheid voor eigen gebruik, hetgeen ook van
Q den brandewijn kan gezegd worden.
Q Het water op de kust vooral in Fals en Tafelbaai is rijk
aan uitmuntende visch. Weinige landen hebben zulk eene
§ verscheidenheid van vruchten, waaronder de druif, oranje-
Y 3
l
I