HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 33

JPEG (Deze pagina), 682.33 KB

TIFF (Deze pagina), 5.38 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

ll v
j., l
__ 31
weder aan de Kaap is eene algemeene helderheid. Weken
aaneen blüft de lucht onbewolkt, en is de atmosfeer vol
licht, Hierin staat de Kaap lijnrecht tegenover Holland.
l Over het geheel is het klimaat aan de Kaap zoo geschikt
voor het menschelijk ligchaam als eenig klimaat ter wereld.
. Daar het in dit opzicht beter bekend, en de reis er heen
steeds van korter duur wordt, zal de kolonie mettertijd
zeker een toevluchtsoord worden voor zieken en personen
t van een zwak gestel.
8. Het landschap en natun1‘tooneelcn· De Kaapkolonie is
rijk aan zeer verschillende natuurtafereelen. Zij heeft hare
kust- en zeegezichten maar ook binnenlandsche natunrtooneelen.
Bergketenen die meer of minder trouw de kustlijn houden.
volgen elkaar, steeds in hoogte toenemende, op, tot aan de
de vlakten die door de Oranjerivier besproeid worden, Op
de plateau’s tusschen deze bergketenen, vindt men groote
vlakten, streken golvend land, diepe kloven, alleen staande
heuvclen en schilderachtige bergen, waarvan de lijnen zich
scherp tegen de heldere lucht afteekenen. Het groote ge-
· brek dat de natuurtooneelen in het binnenland aankleeft
j is schaarschheid van water. Meeren zijn onbekend en
, de_ rivieren liggen meerendeels verborgen tusschen diepe
E; en steile oevers. Zoodra men binnenslands gaande de kust
uit het gezicht heeft verloren, zoekt men te vergeefs naar
water, als een der karaktertrekken van het landschap. In-
is ‘ derdaad de binnenlanden der Kolonie munten niet uit door
liefelijkheid. Naar het N. W. zün er groote vlakten, die
kaal en dor zijn. Het uitmuntend schapenveld der Karoo
ziet er gedurende het grootste deel des jaars eentoonig uit,
maar de kust van 50 tot 100 (Eng.) mijlen landwuarts in,
X van Kaapstad af tot aan den mond der Kei, is hoogst bekoor­
· lijk. De omstreken der Knijsna zijn beroemd door hunne
liefelüke wondtooneelen, terwijl de met gras en kreupelhout
begroeide hellingen van Alexandria, Albanie en Britsch Kaf-
ferland het oog aangenaam aandoen. De Katbergen in de
Oostelijke distrikten zouden, waren zij in Europa gelegen,
beroemd zün door hunne schoonheid, terwijl de Tafelberg,