HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 31

JPEG (Deze pagina), 695.58 KB

TIFF (Deze pagina), 5.35 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

j_ 29
i men kan zeggen dat het klimaat van de Kaap wat tempera-
j tuur betreft niet ongelijk is aan de Europeesche landen aan
j de Middelandsche zee, met eenigzints minder koude winters,
j terwül de zomers nauwelijks warmer zijn.
6. Gezondheid. De aanstaande emigrant is echter niet te-
vreden met cijfers en vergelijkingen van toestanden, welke
i hij niet in staat is volgens ondervinding te beoordeelen. Hij
K wenscht bijv. te weten of de hitte in de Kaapkolonie zoo
"" erg is dat zij bezigheid in de open lucht onmogelijk maakt
V of de gezondheid benadeelt. Wij hebben dit reeds gedeel·
j telijk beantwoord toen wü over Koloniaal Z.­Afrika handelden
j en uit de ondervinding van verscheidene geslachten blijkt
M dit niet het geval te zijn. Sints de ontdekking der Diamant-
velden hebben blanken, onder tal van ontberingen gedurende
lt zomer en winter in de claims gewerkt zonder dat het voor
hunne gezondheid nadeelige gevolgen heeft gehad. Natuur-
it lijk is de hitte er evenzeer hinderlijk als zij dat in Holland
is. Daar de Kaapsche zomer langer duurt dan de onze, heeft
jj hij ook natuurlijk meer invloed op het gestel, maar indien
jv hij meer van ons eischt dan het Hollandsche jaargetijde,
,+ moeten wij ook bedenken dat de winter met züne scherpe
koude, mist, sneeuw en regen er onbekend is, en dit zegt
jj veel. Een ander punt waaraan de Emigrant denkt is de
jj algemeene uitwerking van het klimaat op de gezondheid. Is
Q de Kaap een plaats waar men koorts, cholera of pest vindt?
A Is het een gunstig klimaat voor de ziekten welke de levens-
organen, de lever of de longen aantasten? Moeten de men-
schen er dikwijls naar elders verhuizen ten einde herstel van
j gezondheid te zoeken? Is de gemiddelde levensduur er kor-
ter dan elders? Gaan op elkander volgende geslachten er
t physiek achteruit? Al deze vragen kan men met vertrouwen
"" met ,,neen” beantwoorden en men mag gerust beweren,
niet alleen dat er geen idée bestaat dat het klimaat aan de
Kaap gunstig zou zijn voor de ontwikkeling van kwalen,
maar ook dat het voor lijders aan tering en asthma, die gee-
sels van Nederland, bepaald herstellend is, zoodat sommige
L gedeelten der Kolonie hierdoor bepaald beroemd zijn geworden.
i
J