HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 29

JPEG (Deze pagina), 688.59 KB

TIFF (Deze pagina), 5.32 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

"‘ 27
blanken vindt men voornamelijk kolonisten van Hollandsehen,
Engelschen, Franschen of Duitsehen oorsprong. De Hollanders
zijn het talrijkst in de Westelijke distrikten, terwijl de En-
` gelschen in de Oostelijke de meerderheid uitmaken. De
afstammelingen der Hollandsche volkplanters, waarmede die
` van Franschen afkomst één zün geworden en hunne nationa-
, liteit verloren hebben, bewaarden hunne taal, en zij gebrui-
S ken die in het dagelijkseh leven, maar toch is, behalve in
de afgelegen distrikten, de Engelsche taal aan velen hunner
E min of meer bekend, en gebruiken zij die als het noodig is,
terwijl vrij algemeen het gevoelen heerscht, dat het voor
l beiden beter is zamen te werken, dan ieder op zich zelven te
j _ staan. Onder de kleurlingen in de Kolonie zijn begrepen:
j Kaffers, Fingo’s, Basuto’s, Hotlentotten en Maleüers, bene- l
pt vens de afstammelingen van vroeger van de Oostkust aange-
{ brachte slaven (Mozambiekers en Malebarenlen de ran hun
afkomstige Bastaards. Men moet echter niet meenen dat
X dit allen wilden zijn. Vele duizenden zijn reeds min of
· meer beschaafd, hebben een goede Europeesche opvoeding
j gehad, verstaan ambachten, en zijn in den Godsdienst onder-
’*` wezen. De meesten volgen de Europeesche kleederdracht,
en zijn bekend met de Hollandsche of Engelsche taal of met
9 beiden. De Maleijers zijn merkwaardig geschikt voor de
` uitoefening van sommige handwerken, de Fingo’s leggen
' zich toe op het verkrijgen van vast eigendom, en de Basuto’s
* beschouwt men als geschikte arbeiders. Dit arbeidsver-
mogen der Afrikaansche inboorlingen zal hoe langer hoe
l meer een gewichtig element worden voor het industrëel
succes der kolonie. De Maleijers schijnen de zeehavens te .
verkiezen, en zün het talrijkst in de Kaapstad, Simons Stad I
_` en Port Elizabeth. In de Westelijke distrikten arbeidt men
` meest met Hottentotten en de afstammelingen der vroegere
slaven, terwijl Kaifers en Fingo’s in groot aantal in de
oostelijke distrikten gevonden worden, en de Basuto’s hun
eigen land in den N. O. hoek der Kolonie bewonen. Ver-
tegenwoordigers dezer verschillende volkstammen vindt men
in elk deel der Kolonie. Verdere bijzonderheden deelen wij
l
‘¢