HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 28

JPEG (Deze pagina), 616.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.32 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

26 "
De reiziger die de Kaap omgaat, komt van den Atlantischen
Oceaan in dcn Indischen, en passeert op die reis een ge-
deelte van den Zuidelijken Oceaan. De afstand over land,
bijna in een rechte lijn van den mond der Oranje tot dien E
der Keirivier, is 1500 mijlen van W. naar O. De grootste
afstand in een rechte lijn van het meest Z. naar het meest `
j N. punt is omtrent 450 mijlen. .
r De oppervlakte der Kaapkolonie is 260.000 I] mijlen. S
j Zij is vijfmalen zoo groot als Engeland en tweemaal grooter j
dan Groot-Brittanje en Ierland te zamen genomen. Zij is j
grooter dan het Duitsche keizerrijk en veel grooter dan
Frankrijk. ln Europa zou alleen Rusland het van de Kaap- i
kolonie in grootte winnen.
3. Bevolking. Volgens den census van 1875 was de bevolking j
p der Kaapkolonie de volgende:
E Mannelijk. Vrouwelijk. Totaal. {
Europeanen of Blanken ...... 123,910 112,873 236,783 X
Maleijers ............... 5,182 5,635 10,817 l
' Hottentotten ............. 50,579 44,982 98,561
Fingo's ................ 36,435 37,071 73,506 j
Kaifers en Becliuanafs ....... 109,817 104,316 214,133 er
Gemengde en andere ....... Jy ä __43,4_79__ 87,184
369,628 348,356 720,984
e
Voeg hierbij van aan inboorlingen toebelxoorend grondge· l
bied, dat sints dien tijd aan de kolonie is gehecht, zooals I
Basutoland en anderen, 313,823, en de bevolking der Dia- *
mantvelden, 45,277, dan krijgen wü voor de geheele tegen- ,
woordige kolonie een totaal van 1,080,084.
De Kaapkolonie zal waarschijnlijk nooit een dicht bevolkt
land worden , daar zij veelal voor industrie en fabriekwezen on-
geschikt zal blijven, en sommige harer distrikten, zooals wij _,`
reeds boven gezegd hebben, zelfs voor landbouw niet gunstig
zijn. Toch kunnen nog millioenen menschen meer, dan
thans het geval is, er een ruim bestaan vinden.
4. Rassen en Volkstammen. In het algemeen kan men de
bevolking der Kolonie verdeelen in blanken en zwarten. Er
zijn 249,157 blanken en 820,927 kleurlingen. Onder de
¢