HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 27

JPEG (Deze pagina), 597.13 KB

TIFF (Deze pagina), 5.28 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

·· 25
2°. Natal, mede een Britsche kolonie, die thans ook door
een, door H. M. benoemden Gouverneur geregeerd wordt,
die door een Wetgevenden Raad bijgestaan wordt.
3°. De Vrüstaat, een onafhankelüke Republiek onder een
‘ gekozen President en Volksraad.
4·°. De Transvaal, een onafhankelüke Republiek onder
Britsche suzereiniteit, met een Volksraad en President.
5°. Lorenzo Marques, een Portugeesche bezitting onder
v een Gouverneur die benoemd wordt door den koning van
g Portugal. De bovenstaande deelen van Koloniaal Z.­Afrika
beschrijven wij in de volgende bladzüden meer in bijzonder-
l heden.
i · ..;,.._ï
j III. DE KAAPKOLONIE.
L

De Kaapkolonie is de meest zuidelijke der Znid­Afri­
kaansche volkplantingen. Zü is ook verreweg de oudste,
de grootste, de meest bevolkte en in ieder opzicht de be-
r langrijkste.
1. Geschiedenis. De Kaapstad werd in 1652 door de Hol-
t landers onder van Riebeek gesticht, doch ging met de Ko-
· lonie in 1806, aan de Engelschen over. De Kaap heeft
gy dus reeds eene geschiedenis van bijna 230 jaren. De be-
J~ woners der Westelijke Provincie koesteren dan ook een aan-
geboren liefde voor hun land, en hetzelfde kan gezegd
t worden van de nakomelingen der Engelsche volkplanters van
A 1820, die meest in het Oostelük deel der Kolonie gevonden _
worden. Het is echter ons doel den tegenwoordigen toestand
der Kolonie, niet hare geschiedenis te beschrijven, en wie
f` daarover meer verlangen te weten, verwijzen wij naar de
werken van Prof. Lauts, Noble, Theal; enz.
2. Oppervlakte. De Kaapkolonie bezit een waarlijk prachtige
kustomtrek, zich uitstrekkende van den mond der Oranje- K
rivier in het Westen, tot den mond van de Kei in het
Oosten, aldus een boog vormende van omtr. een 1000 mijlen.
C