HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 26

JPEG (Deze pagina), 689.73 KB

TIFF (Deze pagina), 5.28 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

24 "
Als een land voor veeweide bekleedt Z.·Afrika een eerste
plaats. Een groot deel van de oppervlakte is een uitmuntend
weideveld voor schapen en geiten, terwijl andere streken ge-
schikt zün voor hoornvee en paarden. De teelt van tamme
struisvogels gelukt bijna overal. Het koren van de wes- i
telüke provincie der Kaapkolonie wordt door geen ander
in de wereld overtroifeu. De Kaapsche wijnstok is wereldbe-
bekend en groeit bijna overal. Natal heeft suiker- en koHij­ v
plantages, gewassen die ook in sommige deelen der Transvaal
gelukken, welk land slechts op bevolking cn industrie j
wacht om eene ongekende vruchtbaarheid te ontwikkelen. ,
Zuid­Afrika is rijk aan vruchten, de druif, oranje appel, I
nartje, guava, perzik, abrikoos, pruim, aardbezie, appel, peer, j
moêrbei, kers, ananas en de pisang of banaan worden in een j
of ander gedeelte gevonden. De Hr. van der Bijl van Eerste ,
j rivier, niet ver van Kaapstad, bracht een paar jaren geleden,
j niet minder dan 185 vruchtsoorten, die allen op zijn plaats
l gegroeid waren, op de Landbouw­tentoonstelling te Stellen-
bosch. Waar besproeijing mogelijk is, aarden alle Europeesche
groenten, terwül mais, meloenen en pompoenen, in hun
seizoen, overvloedig en van prachtige kwaliteit zijn. Aan de ‘
kust, voornamelijk langs den Indischen Oceaan, vindt men
wouden met kostbaar timmerhout. In het binnenland is dit t
niet het geval, hoewel de boeren in de laatste jaren begon- `.
nen zijn boomen te planten, en het succes waarmede dit be- l
kroond is toont aan dat de kwaal genezen kan worden. 4
Echter bestaat er geen land ter wereld dat overal even goed
is, en zoo zijn er ook in het N. W., büzonder in de buurt ‘ ,
van Namaqualand, distrikten welke voor het tegenwoordige
nog dor en onvruchtbaar zijn.
S- Stüätküüdïgë v9¤‘d@8Iï11g‘· De door blanken bewoonde en ,_
bestuurde aideelingen van Koloniaal Z.­Afrika zün de volgende:
1**. De kolonie van de Kaap de Goede Hoop, insluitende
Griqualand West (de Diamantvelden) die onlangs aan de
Kaapkolonie gehecht zijn. De Kaapkolonie 1S Engelsch
en wordt bestuurd door een Gouverneur, door de Koningin
benoemd, en door verantwoordelüke ministers.
C