HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 25

JPEG (Deze pagina), 698.66 KB

TIFF (Deze pagina), 5.29 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

«j· 23
Tafelbaai, Port Alfred en Oost Londen zijn eenige uren van
Algoabaai verwijderd, en Durban is een dag per boot van
Oost London verwijderd. Delagoabaai wordt eens per
maand bezocht door de booten die de oostelijke kust bevaren.
5. Klimaat. Waarschijnlijk wordt het klimaat van een groot
deel van Z.­Afril<a door geen ander overtroffen, wat aange·
naamheid en gezondheid aangaat. Langdurige tijdperken van
A fraai, helder en warm weder, worden afgewisseld door regen-
, buien, welke soms zeer hevig zijn, maar gewoonlijk lichter en
4 van korteren duur dan de landbouwer wel zou wenschen.
De winter is kort en zacht, en de sneeuw valt alleen op de
toppen der hoogste bergketenen. De hitte is in het midden
van den zomer natuurlijk grooter dan die van onze Julimaand,
l doch alleen op het midden van den dag, zoodat bezigheid
j buitendeurs er niet door belet wordt. Z.­Afrika wordt ge-
durende meer dan 200 jaren door Europeanen bewoond, en
jj heeft glansrijk de proef doorstaan, daar de nakomelingen der
­ eerste Hollandsche volkplanters tot de sterkste en grootste
· exemplaren van het menschelijk geslacht behooren. De gezond-
heids statistiek van ’t Britsche leger toont aan dat de garnizoe­
•c>‘ nen in Z.­Afrika buitengewoon gezond waren, en vooral voor lij-
j ders aan borstkwalen zijn sommige streken bijzonder heilzaam.
6. Uitvoer en Invoer. De uitvoer bestaat uit wol, angorahaar,
diamanten, goud, kopererts, wijn, vogelstruisvedcren, ivoor,
suiker, koffie, huiden, hoorns, gedroogde visch en vruchten,
L en de jaarlijksche waarde van al deze artikelen bedraagt niet _
minder dan £ 10,000,000 stlg. De invoer in de Z.-A. ha-
vens, die bijna ieder artikel van Europeesch fabrikaat in
zich sluit, bedraagt niet minder dan £ 7,000,000 stlg. per jaar.
7. Produkten. De voortbrengselen van Z, Afrika zün zeer
verscheiden en velen er van van groote waarde. De minerale
7 rijkdom van deze heerlijke gewesten begint eerst naauwelijks
bekend te worden. In de westelijke distrikten der Kaapko­
lonie wordt met voordeel koper gegraven, steenkolen zijn ont- j
dekt in verschillende deelen der Kolonie, Natal, en den Vrij· l
staat, Griqualand is door zijn diamanten beroemd geworden, i
en de Transvaal belooft rijkelijk goud te zullen opleveren.
l