HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 23

JPEG (Deze pagina), 622.20 KB

TIFF (Deze pagina), 5.27 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

21
worden meêgenomen, terwijl andere zooals drukwerken, mu-
ziek, schilderijen enz. geheel vrij zijn.
Bij aankomst in de Kaapstad doet de Hollandsche Emi-
grant het beste, om zich naar eene der verscheidene daar
aanwezige logieshuizen te begeven, liever dan naar een En-
gelseh hotel. Zij zün minder in prüs, worden door Hol-
landsche Afrikaanders gehouden, zoodat hij er met de taal
beter terecht kan, en er altijd meer kans heeft buitenlieden
j (boeren) te ontmoeten die genegen zullen zün hem_met raad
en daad bij te staan.
i II. ALGEMEEN OVERZICHT VAN Z.­AFRIKA.
E 1. Oppervlakte. Koloniaal Z.­Afrika, waaronder wij verstaan
al de streken, die onder bestuur van blanken staan, beslaat
ii eene oppervlakte van 600,000 Cl mijlen (Eng.) ’). Het is
dus zoo groot als het Duitsche keizerrijk, Frankrijk, België,
de Nederlanden, Zwitserland en Denemarken te zamen geno-
i' men. Het is bijna vijf malen zoo groot als Engeland, Schot-
` land en Ierland, en heeft buitendien nog overvloed ruimte
. om zich uit te breiden. Reizigers daarheen moeten dit punt
{ niet uit het oog verliezen, want even als er een groot ver-
< schil bestaat tusschen de koude en vochtige moerassen van
+ Jutland, en het zonnige zeestrand van Marseille, zoo vindt
i men ook in Z.­Afrika een verbazend onderscheid van klimaat,
hetgeen velen over het hoofd zien, en daardoor de toch ware
verhalen van reizigers en oude kolonisten met elkaar in strijd
achten. Zoo kan men in het Boschveld ten N. W. van Pre-
yr toria ook in het midden van den winter zonder bedekking
I onder den blooten hemel overnachten, terwijl iemand die dit
! eenige uren meer oostelijk op de hooge vlakte tusschen Heidel-
Q berg en Middelburg in een konden nacht zon willen beproeven, j
l 1) Waar van mijlen gesproken wordt bedoelt Sehr. steeds Engelsehe, V
van 1760 yards of drie op een uur gaans. j
l °