HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 22

JPEG (Deze pagina), 694.05 KB

TIFF (Deze pagina), 5.28 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

V iw

20
bruiken wil, apart in een kleinere koffer te pakken, die men
bij zich in de hut kan houden. Deze behoort eigentlijk niet
grooter te zijn dan 3 voet lang, 1 voet hoog en 1*/2 voet.
breed, hoewel op eenige duimen niet gezien wordt. Vóór
het aan boord gaan, zet men op dien koffer for 25/ze cabin.,
De andere koffers worden in het ruim geborgen, dat op de
reis om de 8 of 10 dagen geopend wordt, wanneer men
gelegenheid heeft er bij te komen. Is men er vroeg genoeg
bij, dan is het zaak een topöert/z of bovenste kooi, zoo mo- j
gelijk bij een venster te bespreken. Het is niet noodig een
pas mede te nemen, doch een doopacte, attestatie, en an- i
dere getuigschriften kunnen geen kwaad, hoewel geen emi­
grant het spreekwoord,, Help Your self and God will help »
You," ook voor een oogenblik uit zijne gedachten moet
laten gaan.
Wat de uitzet en bagage betreft, raden wij een ieder,
die zich niet bepaald in eene der havensteden of in de
onmiddelijke nabijheid daarvan meent te vestigen, betrekke­
lijk zoo weinig als mogelijk is mede te nemen, daar het
vervoer naar het binnenland, vooral voor den vreemdeling,
moeilijk en kostbaar is, Buitendien kan men in de grootere ~
plaatsen tegenwoordig alles wat kleederen enz. aangaat, bijna j
voor dezelfde prijzen te koop krijgen als in Holland, ofschoon
de kwaliteit wat minder moge wezen. Een ding moet men
echter niet vergeten, en dat is dat men én op de reis én X
in de Kaap zoowel warme als luchtige kleeding noodig heeft,
zoodat men een goede winter- of regenjas volstrekt niet hier
moet laten. Meubelen mede te nemen zoude dwaasheid zijn,
daar zelfs zij die in Z.­Afrika van de eene plaats naar de
andere verhuizen, bijv. predikanten of ambtenaren, zoodra
hun nieuwe standplaats slechts eenigszints van de oude ver-
wijderd is, liever erfhuis houden en zich in hunne nieuwe `V
woonplaats weer nieuw meubilair aanschaffen. Op koopmans­
waren betaalt men in de Kaapkolonie ;l; zoowat tien percent i
inkomende rechten, behalve op sommige artikelen waarvoor `
meer of ook minder belasting betaald wordt, doch die meestal
niet van dien aard zijn dat zij door een Emigrant zullen
1