HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 21

JPEG (Deze pagina), 657.62 KB

TIFF (Deze pagina), 5.34 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

l J 19
T eerste maal naar de Kaap vertrok, moest missen. Ik noem
o, a. slechts dagelijksch versch brood en vleesch, groenten
l en vruchten, uitmuntend drinkwater, overvloed van wasch· 1
water, de gelegenheid om baden te nemen en honderd andere
kleine veraangenamingen, die aan boord van een zeilschip '
I ook met den besten wil. ter wereld niet altijd verkrijgbaar zijn.
Te beweren dat eene dezer Maatschappijen boven de andere
te verkiezen is, durven wij, die het genoegen hadden ver-
V schillende reizen met booten van beiden te maken, niet doen.
De Union _line, de oudste der beide zusters, heeft tot nu
toe de snelste reizen gemaakt (de Durban, Arab en Pretoria,
allen in 18 dagen en eenige uren) en telt op hare passa-
giers­lijsten de meest beroemde namen, zooals Keizerin Eugenie,
Sir Bartle Frere en Sir Hercules Robinson, beiden Gouver-
neurs der Kolonien, Lord Chelmsford en vele anderen. De
Unionbooten vertrekken van Southampton, maar geven hunne
passagiers vrüe passage per spoor van London tot aan boord
Q van de stoomboot, de Castle line van London, maar op de
' eerstgenoemde kan men den volgenden dag nog te Plymouth,
op de tweede lijn nog een of twee dagen later te Dartmouth
ik aan boord gaan.
De prijzen zijn op beide lijnen dezelfde en volgen hier-
onder:
1e klasse. 2e klasse. 3e klasse.
Engeland naar Madera ......... f 239,40 /` 163,80 f 120.00
Madera naar Engeland ......... - 151,20 ~ 100,80 - 72,00)
St. Helena ................ - 378,00 - 252,00 - 180,00
Kaapstad . ................ - 378,00 - 252,00 - 180,00
Mosselhaai ...............
Knijsna ........... . ..... Q - 415,80 - 277,20 ·- 192,00
Port-Elizabeth (Algoabaai) .....
_ Port Alfred (Kovvie rivier) ....... - M1,00 - 289,80 ­ 2044,00
§äïàï‘i°?‘ï‘°f‘: J J J J J J J J J J J J J l- WO - WO · WO
_ Aan boord heeft men geene uitgaven, behalve voor wijn,
, bier of sterke `dranken, die men zelf niet mag meênemen,
l doch die men volgens een vast en niet onbillijk tarief aan
, boord te koop kan krijgen. De passagiers worden kosteloos
S aan de havens geland. Men heeft 20 kub. voeten vrij voor
B ' bagage, doch doet best het goed dat men op de reis ge-
--.. _J,._ -_- .