HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 19

JPEG (Deze pagina), 637.89 KB

TIFF (Deze pagina), 5.25 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

¤•!*·<·i**%=? ·-r~­:;;Tj.c "T H W l N U Y V U Y l `­*`
E
pen is hier de hoofzaak; goedkoop grond aanschaffen valt
‘ niet moeielijk, wijl men altüd grond kan krügen tegen afbe-
taling van een zeer klein deel der koopsom; en vooral
in de noordelijke streken is de grond nog bijna te geef.
Een Hollandsche landbouwer, die ongehuwd is, zal spoe-
dig een plaats als knecht kunnen krijgen, en mits hij
niet te eigenwijs is, -­ een fout van velen onzer land-
genooten, - zich spoedig onder de zonen van het land ge-
rekend zien en dezelfde vooruitzichten hebben. Want daar het
onderscheid van standen er nog onbekend is, kent de Afri-
kaner alleen zijn knecht in het werk en beschouwt hem daar-
buiten geheel als zijn gelijke.
Landbouwers met groote huisgezinnen en ledige beurzen
S moeten wij daarentegen volstrekt afraden dien weg te kiezen;
zij kunnen echter vooraf een contract aangaan met een daar
Woonachtigen boer, waarin deze zich verbindt hen en hunne
huisgezinnen te verzorgen van het oogenblik, waarop zü het
schip verlaten, op voorwaarde dat de emigranten dit door hun
j arbeid vergoeden. Daartoe hebben zij zich tot een emigratie-
agent te wenden; wellicht ook zal de commissie ter aanknoo­
ping van verbindtenissen met de Transvaal voor zulke lieden
hulpmiddelen beramen.
Met een woord van waarschuwing willen wij eindigen,
Zuid­Afrika is een goed land, waar men in een heerlijk en
j gezond klimaat meer gelegenheid heeft om tot een onbekommerd
‘ bestaan te geraken dan hier te lande , maar ook dáár moet
gearbeid worden, Luiheid en verkwisting voeren er, evenals
overal, tot den bedelstaff Maar is er een mijner lezers, die, na
het voor en tegen rijpelük overwogen te hebben, besloten is
zijn vaderland te verlaten en in zijn nieuwe woonplaats met
_ ijver, overleg en vasten wil, de hand aan den ploeg te slaan,
dan ben ik overtuigd dat, zoo hij Afrika’s zuidpunt en vooral
de Zuid-Afrikaansche Republiek tot het doel zijner reis
maakt, het hem nimmer zal berouwen.
V 2
,____, _ __ _, _,_ ..-~­»·«~.« ··*/i