HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 18

JPEG (Deze pagina), 694.31 KB

TIFF (Deze pagina), 5.25 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

E
16 "
op de plaats van zün schoonvader gaan boeren, of met hulp
zijner vrienden een zaak onder hen oprichten, of wel, zoo ‘
men hieraan de voorkeur geeft, zich als agent in het naaste dorp
vestigen , in welk geval men terstond zal kunnen rekenen op de
clientéle van de geheele wijk, waarin men zich als gouver-
neur vrienden maakte. Vijf zesde van de Hollanders, die in
Y Afrika fortuin maakten, en nu van hunne renten leven of
in het bezit zijn van groote boerenplaatsen of een winstge-
vende praktijk, begonnen op deze wijze.
A ,,Maar", zoo vraagt wellicht menigeen die dit leest, ,,is de
. boerderij er dan niet het voornaamste en beste middel van
bestaan"? ­- Wel zeker, geheel Zuid­Afrika (de Diamant-
velden alleen uitgezonderd), leeft tot nog toe door en voor
de boerderij. Ambtenaren, predikanten, winkeliers en hand-
werkslieden moeten uitsluitend van de boeren bestaan, en l
kwijnen landbouw en veeteelt, terstond lijdt de geheele
maatschappij er onder. Maar ik zou niemand ­­ zelfs een
niet, die zich hier uitsluitend ·met boerderij heeft bezigge-
houden - aanraden in Zuid­Afrika grond te koopen, voor j
hij ginds minstens een jaar lang op een boerderij is werkzaam
geweest, want klimaat, grond en omstandigheden zijn er zoo
geheel anders dan in Nederland, dat veel wat een Hollander
in den beginne onpractisch voorkomt, later toch het meest
doeltreffend blijkt, En te meenen dat iemand, die zich hier
nooit met boerderij bezighield, ginds in staat zou zijn een `
hoeve te besturen, is natuurlijk te dwaas om van te spreken. 4*
Voor den landbouwer dus, die zich met eenig kapitaal in Zuid-
Afrika vestigt, is het raadzaam eerst gedurende een of twee
jaar zoogenaamd ,,bijwoner" te worden; d. i.: hij huurt tegen
een gewoonlijk matigen prüs een stuk grond van een reeds ge-
vestigden boer, die bijna altijd meer grond heeft dan hij zelf
kan bewerken. Nu pleegt, zaait en oogst hij voor eigen reke- '
ning, of, zoo hü den grond voor niets kreeg, tegen een deel van
den oogst aan zijn kant, b. v, ii- of Q';. Houdt hij dit een
paar jaar vol - en het eerste jaar valt het zwaarste - dan
heeft hij in dien tijd ook reeds bemerkt waar hij een goeden
slag zal slaan tot het koopen van eigen grond. Goed koo·