HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 17

JPEG (Deze pagina), 681.07 KB

TIFF (Deze pagina), 5.23 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

P f""wvV_"V'Yivwrv ` V V ~_
· 15 ‘
verkiest en, langzamerhand zijn handel uitbreidende, binnen
weinige jaren aan het hoofd eener belangrijke zaak staan.
Vraagt men ons in gemoede af wie wij voor de meest ge-
schikte personen houden om naar Afrika te emigreeren, dan
noemen wij in de eerste plaats meesters in de rechten en
doctors in de medicijnen, die er in betrekkelijk korten tijd
fortuin kunnen maken, terwijl geëxamineerde onderwijzers
er spoedig geplaatst worden tegen traktementen van vier tot
vijfduizend gulden ’s jaars. Photografen, horlogemakers, ge-
weer- en grofsmeden, zadelmakers, kuipers, wagenmakers,
timmerlieden en metselaars kunnen zeker zijn er overal brood _
te zullen vinden. Voor architecten, machinisten, drukkers,
schoenmakers en kleermakersï daarentegen bestaat er alleen
in de steden eenig vooruitzicht, terwijl fabriekarbeiders voor-
alsnog een ander beroep zouden moeten kiezen om h.un kost
te kunnen verdienen. Maar er is ééne klasse van personen,
voor wie wij Zuid­Afrika meer geschikt rekenen dan eenig
land ter wereld, en dat is voor jongelui uit den beschaafden
stand, die hetzij door eigen schuld, hetzij door andere om-
standigheden, zoogenaamd hun carrière gemist hebben en
geene middelen bezitten om hier een handelszaak te be-
ginnen. Zulken behoeven geen acht dagen in de Zuid-
Afrikaansche Republiek te zijn, of zij kunnen er een be-
trekking krijgen van vijftig tot zeventig gulden per maand,
alles vrij, en in negen­en­negentig van de honderd gevallen
< een hoogst fatsoenlijke behandeling.
De bedoelde betrekking is die van gouverneur of huis-
onderwijzer bij een welgestelden boer, waartoe ieder, die
maar eenigszins opvoeding genoten heeft, de bekwaamheid
_ bezit. De voorwaarde is dat men vijf uren daags (op Zater-
dag en Zondag is men geheel vrij) aan een half dozijn kinde-
' ren een weinig Hollandsch leert. Het overige van den tijd
is men in eigen kamer volkomen vrij om te doen wat men
verkiest. Heeft menzieh gedurende een paar jaar als gen-
tleman gedragen en zich het vertrouwen weten te verwer-
ven, dan zijn er honderd kansen open tot het maken van
fortuin. Men kan bij voorbeeld een goed huwelijk doen en
4