HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 16

JPEG (Deze pagina), 682.43 KB

TIFF (Deze pagina), 5.23 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

/ ’
14 _
of in een land, dat er alle vereischten voor bezit en in de
oprichting er van niet belemmerd wordt door vreemde mogend-
heden, zullen zü spoedig ontstaan en menige hand werk
geven. De voltooijing van den spoorweg van Lorenzo Marquez
naar Lijdenburg of Pretoria zal daaraan een krachtigen stoot
toebrengen. Op tal van plaatsen zou naar onze meening
I met goed succes water als beweegkracht kunnen gebruikt
worden, maar wij hebben te weinig kennis van industrie
l om daarover te kunnen oordeelen, en brachten dit slechts
te berde om den een of anderen ondernemenden industrieel
tot nader onderzoek op te wekken.
In het algemeen kan men in Zuid-Afrika het meest en
j het gemakkelijkst geld verdienen met handel; maar twee
t zaken zijn daartoe onmisbaar: een groot kapitaal en
l tact. Wat het eerste betreft, niemand zal de noodzakelijk-
heid daarvan betwijfelen, wanneer men weet dat een han-
delszaak er nimmer tot ééne soort van artikelen bepaald kan
i blijven, maar dat een goede winkel er voorzien moet zün van
alle mogelijke benoodigdheden, hoe tegenstrijdig zij ook mogen
zün, als: ploegen en kofllestroop, geweren en dameshoedjes,
zadels en suikergoed, brandewijn en catechisatieboekjes. De`
Engelsche winkels, die er tot nu toe handel dreven, stonden
dan ook bijna allen in connectie met groote huizen in Enge-
land. Met een klein kapitaaltje is er niets te beginnen. De
winkel van Reid en Co. te Potchefstroom, 0. a. bevat een
winkelvoorraad, die zeker op eenige tonnen kan geschat wor- (
den. Bovendien is ieder handelaar genoodzaaakt een ruim
en lang krediet toe te staan, en dagvaardt hij een slecht
betalenden boer, zij het ook met volle recht en na alles in
der minne beproefd te hebben, dan heeft hij terstond den
geheelen kring van diens vrienden en betrekkingen tot vijan-
den. ’t Best is dus hoogst voorzichtig te zijn en te onderzoeken ·
aan wien men krediet geeft, _dqch daartoe zijn tact en be-
kendheid met den omtrek onmisbaar., _Heeft men echter het
geluk een geschikte localiteit te vinden te midden eener
toenemende boerenbevolking, en daarbij vrij van concurrentie
te blijven, dan kan men zoo eenvoudig beginnen als men
·l