HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 15

JPEG (Deze pagina), 687.28 KB

TIFF (Deze pagina), 5.23 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

13
.
appelen en noten, koffie en suiker, garst en haver, in één
' woord, de voortbrengselen der tropische en der gematigde
j luchtstreek groeien er naast elkander, terwijl een overvloed
al van gras voedsel oplevert aan groote kudden hoornvee, van
een qualiteit als nergens anders in Zuid­Afrika gevonden
wordt; daarenboven is er wild voorhanden in groote hoeveel-
heid en verscheidenheid. Over de delfstoffen valt minder
è te zeggen, wijl daarover nog een sluier ligt, waarvan nau-
" welijks een tipje is opgelicht, maar ook zonder dat zal de
lezer reeds overtuigd zijn dat `de Zuid­Afrikaansche Republiek
l geschikt is een aantal bewoners te dragen, zóó groot, dat
< wij het cijfer hier zelfs niet durven benaderen.
i Dat de Zuid-Afrikaansche Republiek ook om haren staat-
kundigen toestand verre te verkiezen is boven hare mede-
j dingsters, valt niet moeilijk te staven. Heerschte er vroeger
i wel eens gebrek aan eensgezindheid, de wijze, waarop land
en volk daarvoor hebben geboet, zal, hopen wij, tot waar-
l schuwing strekken, en bovendien waarborgt ons de tegen-
i woordigheid van onze bekwame landgenooten, de heeren
Jorissen en Bok, dat het den Hollander, die voor het amb-
j tenaarsleven bekwaam en geschikt is, niet aan aanmoediging
zal ontbreken. In den Vrijstaat daarentegen wordt het hoogste
bestuur wel eens, hetzij dan terecht of ten onrechte, van
nepotisme beschuldigd, en zeker is het dat bij de benoeming
‘ van ambtenaren aldaar, een groote voorkeur wordt aan den
Ce dag gelegd voor in Afrika geboren jongelieden.
r Het besluit om de Hollandsche taal in gouvernementzaken
r en bij de rechtbanken tot de ofliciëele te maken, geeft boven-
j .dien aan iederen welopgevoeden Nederlander de gelegenheid
j om als agent, d. i. als advocaat, notaris of zaakwaarnemer,
t (want die drie betrekkingen worden er in één persoon ver-
eenigd), voor de hoven op te treden en zich een onafhan-
1 kelijk bestaan te verwerven, terwijl een gepromoveerd rechts-
geleerde slechts een weinig tact en een gewone bekwaamheid
zal behoeven om in korten tijd fortuin te maken.
à Hoewel er tot nog toe in de Zuidafrikaansche Republiek
geen fabrieken gevonden worden, valt er niet aan te twijfelen
l
Alg i
rank. -­­­-~­»­»­ ­,·- vw N