HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 14

JPEG (Deze pagina), 676.30 KB

TIFF (Deze pagina), 5.23 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

/ wv
12
l
mijn niet kwalijk zal nemen, wil ik toch een vraag doen.°’ j
,,Ga je gang, mijn Neef", klonk het uit het andere bed. l
,,Toen ik kwam”, vervolgde ik, ,,vroeg Oom mij eerst wat j
voor een landsman ik was. Als ik nou een Engelschman of j
Duitscher geweest was, zou Oom mij dan hebben weggejaagd ?"
j ,,Nee, jong", antwoordde de oude man, ,,ik zal geen mensch,
l wit of zwart, al was hij ook een Engelschman, een stuk
l kost of een slaapplek weigeren, maar was je niet een Hol- ,
lander geweest, dan had je in een buitenkamer geslapen en €­
ik had jou kost daarheen gestuurd, maar aan mijn tafel of
op een veerebed van mijn, was je niet gekommen."
j Die voorkeur voor de Hollanders heeft niet alleen haar ,
grond in de gemeenschappelijke afkomst, maar circa 25 jaren
r geleden vestigden een aantal van onze laudgenooten, vooral ‘
' uit deu beschaafden stand, zich in den Transvaal, en begon-
nen bijna allen hunne loopbaan als huisonderwijzers, hetgeen
l ten gevolge heeft gehad dat velen der nu volwassenen het
weinige, wat zij weten, aan Nederlandsch onderwijs verschul~ j
digd zijn en daarvoor nog altijd dankbaarheid koesteren. ‘
l In de tweede plaats zijn het de voortbrengselen en het
i klimaat, die de Zuidafrikaansche republiek de voorkeur doen j
verdienen boven de andere Staten. Het laatste heeft zijne i
schaduwzijde, dat is niet al ontkennen, want in den zomer,
(het regenseizoen) valt er vaak zooveel regen, dat bij voor-
beeld het drogen van vruchten en het uittrappen van den .
r oogst, hetgeen beide buitenshuis moet geschieden, zeer be- ‘_
moeilijkt wordt, terwijl die regenbuien vergezeld gaan van l
vreeselijke onweders, die dikwijls ongelukken veroorzaken.
Ook zün er in het noordelijk en in het noordxvestelijk ‘,
gedeelte (het zoogenaamde Boschveld) streken, waar kwaad- j
aardige koortsen op geregelde tijden heerschende zijn. Maar
het zuidelijk en zuidoostelijk deel, vooral het zoogenaamde ·ir
Hoogeveld, zijn zeer gezond en kunnen in dit opzicht
met den Oranje­Vrijstaat wedijveren, terwijl de rijkdom
aan water oorzaak is van een plantengroei, die, aan
den Natalschen gelijk, de Hora van de Kolonie en den
Vrijstaat verre achter zich laat. Ananasscn en bananen,
l
‘á