HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 120

JPEG (Deze pagina), 908.29 KB

TIFF (Deze pagina), 4.98 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

"/' E ! ‘ ` E I I r
‘ . ‘ ‘ » ‘/ ‘ « . C` r. 1 ­ r
Zuu r-Afrttaanseh M aatschap
te ARNHEM (Holland.) A
De ondergeteekcnden hebbeirde eer te berichten dat zij bovenstaand
Agentschap hebben opgericht, en bevelen zich aan als tusschenpersonen
in alle zaken op die streken betrekking hebbende, welke hun toever-
3 trouwd zullen worden, hetzij door inwoners van Zuid-Afrika of van Hol-
land, alsmede door Afrikaanders die een tüdelijk bezoek aan Europa
brengen, of door Europeanen, van plan zijnde naar Z.­A. te emigreren.
‘ Gedurende vele jaren in büna ieder deel van Z.-A. gewoond heb- ·
bende, en wel bekend met al de toestanden van de Kaap­kolonie,
Natal, De Diainantvelden, Vrijstaat, en de Znid­Afr.-Republiek (Trans-
vaal) evenals met de Hollandsche, hopen zij het vertrouwen te zullen
genieten, van allen die de inlichting en bijstand van een zoodanig
. Agentschap mogen behoeven. ·
Het volgende hebben zij o. a. zich ten doel gesteldl
10. Om aan personen in Z.­A. alle i..lichtingen omtrent Euro-
· peesche personen of zaken, bijv. erfenissen, landbouwmachines, oprecht
aanteelvee enz. te verschaifen, en hen die het verlangen te voorzien
. van huisonderwijzers en onderwüzeressen, bekwame ambachtslieden
A van iedere soort, mannelijke en vrouwelijke huisbedienden enz.
2°. Aan personen in Holland, kapitalisten, mannen van een of W
ander vak, handwerkslieden of arbeiders die van plan zijn daarheen
te gaan, de vereisclite aanwüzingen te doen, omtrent vaste goederen,
personen, betrekkingen, de reis, woningen enz. enz.
30. Plaatsen voor emigranten te nemen op de mailbooten. ­
40. Opgave te doen van de noodige uitzet.
50. Informatiën omtrent de markten in Zuid­Afrika of Europa te
. verschaffen.
($0. Alle orders in Europa of Zuid­Afrika zoo spoedig en goedkoop
mogelijk uit te voeren, en voor de verzending der bestelde goederen
naar de verlangde haven te zorgen.
70. Telcgratisch en ander nieuws, of advertentiën te bezorgen
en `in het algemeen iedere opdracht waarmede zij begunstigd mogen
worden, spoedig en met discretie uit te voeren.
HH. kooplieden die hunne waren door advertentiën in Zuid­Afrika *
of Holland in den handel willen brengen zullen ons Agentschap van
het grootste nut bevinden daar de ondergeteekenden ten volle bekend
zgn met de beste kanalen om te adverteeren en men dus voorkomen
zal om gelden nutteloos uit te geven.
Alle goederen van hier kunnen in ontvangst genomen worden bij
E onze correspondenten de HH. Wrmmnn Flrirnnïs & C0., St. Georgestr.,
Cape Town, welke ook gemachtigd zijn om goederen of geld voor
ons aan te nemen.
` J U N I U S & CO.
Anzvnnn. ` W
7T'rqqc;n°/ry.s«·bc §Bo«·k- we Zllz/:z'ch«7»·1/Mcrfi.
. __§¤ I